Article

26.03.2018

Vermijd het 'Zweepslageffect' in uw logistieke keten

Het 'bullwhip effect' is eigenlijk hetzelfde als het vlindereffect, maar dan in de logistiek: kleine oorzaken kunnen grote gevolgen hebben. Of met andere woorden: een slecht beheer van de reële vraag van de klant kan leiden tot dure overwaarderingen van de voorraden in de volledige bevoorradingsketen. Meer transparantie en een betere communicatie kunnen de impact van het 'zweepslageffect' verzwakken.

In de logistiek doet het 'bullwhip effect', ook wel gekend onder de naam 'zweepslageffect', zich voor bij een verschil tussen de vraag van de klant en de productie. Het wordt gekenmerkt door een artificiële toename van de reële vraag naar een bepaald product in de volledige logistieke keten.

Trapsgewijze beweging

Wat betekent het bullwhip effect nu concreet? Zoals u weet, telt de supply chain verschillende schakels: tussen de fabrikant en het verkooppunt bevinden zich verschillende andere tussenpersonen. Wanneer het verkooppunt – dat rechtstreeks in contact staat met de klanten – een stijging van de vraag bij de consumenten vaststelt, heeft het de neiging om aankopen te doen en daarbij de reële behoeften te overwaarderen om ervoor te zorgen dat het zijn klanten steeds kan blijven bedienen. Wanneer de tussenleverancier met deze volumeschommeling te maken krijgt, zal hij geneigd zijn om precies hetzelfde te doen bij zijn eigen leverancier: meer bestellen dan eigenlijk nodig is om zijn achterban tevreden te stellen. En zo gaat het steeds verder, tot we uiteindelijk bij de fabrikant uitkomen...

Dure overwaarderingen

Het uiteindelijke resultaat? Elke schakel van de keten heeft in zijn voorraad een 'veiligheidsmarge' ingebouwd, waardoor de klantenvraag veel hoger lijkt dan ze is. En dat brengt dan weer hoge kosten meebrengt voor elke betrokken partij. Zo zullen de overdreven verhoging van de voorraad en de verzwakking van het serviceniveau immers uiteindelijk leiden tot een daling van de rentabiliteit voor het bedrijf. De redenen van die opeenvolgende overwaarderingen? Het bedrijf wil niet zonder voorraad (en dus met een tekort) komen te zitten, wil kunnen voldoen aan de vraag van de klanten en van eventuele kortingen op het aankoopvolume genieten (bij bestellingen van grote hoeveelheden).

Oorzaken van het 'zweepslageffect'

De boodschap is duidelijk: hoe verder we van de eindklant verwijderd zijn, hoe sterker de scheefgroei. Het 'bullwhip effect' is dus het resultaat van verschillende factoren: de vertekening van de informatie, het gebrek aan transparantie en communicatie in de logistieke keten, de lange doorlooptijd (de tijd tussen de start en het einde van een proces) en het te grote verschil tussen de reële vraag van de klant en de productie. Het 'bullwhip effect' kan zich in alle sectoren voordoen, maar vooral daar waar het productiesysteem niet voldoende flexibel en soepel is. Ook in bedrijven die te maken krijgen met grote schommelingen in de vraag of sterk afhankelijk zijn van leveranciers, komt dit effect veel vaker voor.

Aan de 'slag' met communicatie in de supply chain!

Er bestaan verschillende soorten oplossingen om het 'bullwhip effect' binnen de perken te houden. Zo kunnen bedrijven zorgen voor meer transparantie en een vlottere communicatie, beter informatie delen met alle betrokken spelers van de logistieke keten, het principe van lean manufacturing toepassen (meer flexibiliteit en soepelheid in de productie), voorspellingsmodellen invoeren die beter zijn aangepast aan de realiteit op de markt, vermijden om 'in het groot' aan te kopen door de omvang van de loten te beperken en zo meteen de transportkosten te optimaliseren en de prijzen te stabiliseren, en ga zo maar door. Het gaat erom de onzekerheid in de bevoorradingsketen zo veel mogelijk te beperken en zo de logistieke activiteiten tussen bedrijven zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen.

Article

01.06.2020

Hoe onderhandel je een betalingstermijn met je leveranciers?

Voor veel kmo's zijn hun liquide middelen een heikel punt. De juiste betalingstermijnen zijn dan ook een mogelijke oplossing om het probleem onder controle te krijgen. Onderhandelen met leveranciers is dus de boodschap! En dat doen veel ondernemers helaas nog te weinig ...

Liquiditeitsmoeilijkheden zijn in België de voornaamste oorzaak van faillissementen. Bedrijfsleiders voeren dan ook een continue strijd om hun inkomende en uitgaande geldstromen onder controle en in evenwicht te houden. Een mogelijke oplossing voor dit probleem vinden we bij de betalingstermijnen: die moeten korter voor de klant en langer voor de leveranciers. In België bedraagt de wettelijke termijn tussen ondernemingen 30 dagen. Toch ziet die termijn er in werkelijkheid soms anders uit omdat beide partijen van de regel kunnen afwijken. Bevindt een van de partijen zich in een dominante positie, dan is de andere vaak genoodzaakt om de voorwaarden van de eerste te aanvaarden ... met als gevolg dat de termijn wordt verlengd. Maar over alles valt te onderhandelen, zelfs met uw grootste leveranciers. Doe het wel voorzichtig en houdt de commerciële relatie in stand.

Wie is uw leverancier?

Informatie is macht. Een stelling die in deze context zeker klopt. Hoe beter u de tegenpartij immers kent, hoe beter u de krachtsverhouding naar uw hand kunt zetten. Hoe zit het met zijn financiële situatie en liquide middelen? Zit hij in moeilijkheden? Wat is zijn plaats op de markt ten opzichte van zijn concurrenten? Hoe sterk bent u van hem afhankelijk? Hoe betaalt hij en wat is zijn aankoophistoriek? De antwoorden op al deze vragen kunnen u helpen om een standpunt in te nemen bij de onderhandelingen, de beste aanvalshoek te kiezen en uw tegenstander te verrassen. Zoek naar informatie op gespecialiseerde websites en in databanken of ga te rade bij concurrenten.

Wat wilt u precies?

En vooral, wat bent u bereid op tafel te leggen om uw doel te bereiken? Met andere woorden, u kunt zich best zo goed mogelijk voorbereiden en uw strategie bepalen: wat wil u afstaan (en hoeveel zal het u kosten) en wat wil u absoluut verkrijgen? Denk eraan dat uw gesprekspartner in principe niets heeft gevraagd en dus mogelijkerwijs weinig te winnen heeft. U kunt dus niet met lege handen naar de onderhandelingstafel gaan. Bent u bijvoorbeeld bereid om uw bestelvolumes te verhogen om de betalingstermijn te verlengen? Is een contractueel engagement op lange termijn te overwegen? Of kunt u zelfs meer betalen om de betalingen te spreiden? Net als bij poker is het ook hier uiterst belangrijk dat u uw troeven niet te snel uitspeelt. Wacht het juiste moment af om uw partner te tonen dat u bereid bent om toegevingen te doen ...

Naar een geslaagde onderhandeling?

Onderhandelen is een kunst en dus geen eenvoudige klus. Zelfs met een perfecte voorbereiding moet u de volgende principes in het achterhoofd houden:

 • Ook als u zelf met een voorstel komt, moet u naar uw gesprekspartner blijven luisteren en letten op de details om opnieuw te kunnen inpikken.
 • U wilt uw commerciële relatie met uw leverancier uiteraard niet in het gedrang brengen, maar laat gerust even uw tanden zien. Speel het hard en vertel bijvoorbeeld ook wat de concurrentie u te bieden heeft.
 • Communiceer beheerst zodat uw gesprekspartner niet de indruk krijgt dat u kasmoeilijkheden hebt. Benadruk dat achterstallige betalingen voor niemand goed zijn en dat u maar beter een redelijke en haalbare termijn kunt afspreken.
 • Duurt de relatie al een tijdje? Vermeld dan de goede samenwerking en zeg dat u die zeker wenst voort te zetten.
 • Herhaal tijdens het gesprek regelmatig welke weg u al hebt afgelegd en welke vooruitgang u samen hebt geboekt. Een positieve noot doet altijd wonderen ...
 • Loopt de onderhandeling vast? Probeer de situatie dan te ontwarren: het moment om een van uw troeven (een toegeving) op tafel te gooien.
 • Denk eraan: een goed akkoord is een evenwichtig akkoord waarbij geen enkele partij zich benadeeld voelt. Wees dus niet té gulzig en zorg dat het de moeite waard blijft.
 • Bent u tevreden? Probeer de deal dan af te ronden: aanvaard wat er op tafel ligt of hak een laatste keer de knoop door met een rechtvaardig compromis.
Article

09.05.2019

Wie gaat er schuil achter de rol van COO?

De Chief Operating Officer speelt een essentiële rol in de goede werking van een bedrijf en zijn functie wordt nog belangrijker, onder meer omdat de technologische context zijn strategische invloed versterkt.

De Chief Operating Officer (COO), ook algemeen directeur of operationeel directeur genoemd, maakt deel uit van de C-suite. Hij is meestal verantwoordelijk voor de activiteiten van een bedrijf, maar zijn opdracht kan variëren naargelang een aantal factoren. Denk aan de omvang van het bedrijf, de domeinen die de CEO aan hem overlaat en de mate waarin het aantal operationele taken groeit. Eén ding staat echter vast: de COO legt steeds meer gewicht in de schaal, vooral omdat de omgeving complexer en meer geconnecteerd is dan ooit.

Centraal in de activiteiten

De COO heeft meestal veel praktische ervaring en hij krijgt de moeilijke taak om de algemene strategie van de organisatie te implementeren en ervoor te zorgen dat ze haar doelstellingen bereikt. Wat betekent dit in de praktijk? Hij moet de visie van de CEO omzetten in concrete acties en activiteiten. Hij is verantwoordelijk voor het vlotte verloop van de dagelijkse activiteiten en moet ervoor zorgen dat de teams het beste van zichzelf kunnen geven. Meestal moeten de managers van de verschillende afdelingen ook aan hem rapporteren. En dat geeft hem een compleet beeld van het bedrijf.

Een transversale functie

De COO heeft van alle managers zonder twijfel het breedste zicht op de diverse dimensies van het bedrijf. Hij heeft contact met het grootste aantal betrokken partijen, zowel binnen als buiten het bedrijf: klanten, leveranciers, partners ... In zijn dagelijkse activiteiten spreekt hij regelmatig met alle teams, hij werkt mee aan het structureren van de teams en het bepalen van hun werkmethoden. In zijn functie moet hij over uitstekende managementvaardigheden beschikken en medewerkers kunnen leiden, inspireren en begeleiden, met name in hun transformatieproces. 

Efficiëntie en effectiviteit

Een van zijn belangrijkste taken is effectieve en efficiënte administratieve, financiële en commerciële  processen installeren en ervoor zorgen dat ze vlot blijven werken. Om zijn rol met succes te kunnen vervullen, staat de COO dus permanent in contact met de medewerkers op het terrein om de werkmethoden te evalueren, te standaardiseren of te perfectioneren. Ook zijn visie op de klantenrelaties is belangrijk. Een COO moet goed kunnen observeren, snel van begrip zijn en de tijd kunnen nemen om situaties te analyseren. Zonder iets aan het toeval over te laten. Een andere belangrijke uitdaging is de constante zoektocht naar efficiëntie om ervoor te zorgen dat het bedrijf goed blijft presteren.

Een ‘probleemoplosser’ (onder andere)

Waarmee houdt de COO zich nog bezig? De dagelijkse problemen oplossen. Daarbij komen zijn expertise en zijn kennis van het reilen en zeilen in het bedrijf goed van pas. De COO moet georganiseerd en efficiënt kunnen werken, maar hij is toch vooral een beslisser, iemand die knopen kan doorhakken en een visie op soms zeer uiteenlopende thema’s kan opleggen. Tot zijn arsenaal van kwaliteiten behoort steevast de gave om keuzes te maken in dringende en ongewone situaties, vaak zonder vangnet. Welke andere competenties horen bij dit veelzijdige profiel? Het vermogen om taken in te delen volgens prioriteit en projecten te delegeren (meestal eens ze op de rails staan).

Hoe ziet de toekomst eruit?

In een veranderende wereld moeten bedrijven constant evolueren. In die context is het aanpassingsvermogen van de leidinggevenden een bepalende factor voor het succes van het bedrijf. De COO moet zijn ‘nieuwe’ plaats nog vinden. Naast de operationele aspecten krijgt zijn functie steeds meer een strategische dimensie die meer ‘waarde’ kan opleveren!

Op weg naar het slimme bedrijf

De COO is altijd op zoek naar maximale efficiëntie voor de organisatie en moet dus de nieuwe technologieën kennen en het gebruik ervan promoten: om de interne werking van het bedrijf te verbeteren, de samenwerking tussen mens en machine te vergemakkelijken, maar ook de klantenrelatie en -ervaring te transformeren. Het bestaande digitaliseren volstaat niet. Hij moet in staat zijn om nieuwe processen te bedenken en te implementeren: sneller, meer geconnecteerd en meer gericht op consumenten die steeds hogere eisen stellen.

Een uitdaging?

Ja, en geen kleintje! Maar hij mag zich meestal niet beperken tot innovatie, hij moet ook de veranderingen beheren om de problemen te blijven oplossen, de interne vertrouwenssfeer te behouden, een digitale mentaliteit te bevorderen en de strategische doelstellingen na te streven.

Article

06.02.2019

Btw op professionele huurprijzen: een mogelijkheid onder voorwaarden!

Na een lang wetgevingstraject is de optionele btw bij onroerende verhuur eindelijk een feit. Vooral in een aantal specifieke sectoren, zoals de logistiek, klinkt deze nieuwe mogelijkheid als een kleine revolutie. De optionele btw is vooral een technische kwestie, maar zeker het overwegen waard!

Een van de grote troeven van de hervorming die in werking trad op 1 januari 2019 is dat de Belgische regelgeving wordt afgestemd op die van onze buurlanden. Op die manier probeert men het concurrentienadeel dat Belgische bedrijven weleens ondervinden, weg te werken ... Tot 31 december 2018 kon een professionele verhuurder immers geen btw toepassen op de verhuur van zijn goed, terwijl hij die btw wel had betaald bij de bouw of verbouwing van het pand. Het gevolg? De verhuurder rekende de btw door in het huurbedrag, waardoor de prijzen voor de huurder de hoogte in gingen. Voortaan kunnen beide bedrijven – de huurder en de verhuurder – er dus samen voor kiezen om btw toe te passen op het huurcontract voor de verhuur of de terbeschikkingstelling van vastgoed om die operatie te neutraliseren.

Een heuse verandering dus, hoewel we u er graag aan herinneren dat de basisregel toch nog altijd de vrijstelling blijft ... De optionele btw is dus eerder een 'uitzondering' die kan worden toegepast in welbepaalde situaties. 

Nieuw of verbouwd vastgoed ...

De hervorming is in de eerste plaats gericht op nieuwe gebouwen of grondige renovaties van bestaande gebouwen die gelegen zijn in België en dat onder bepaalde voorwaarden:

 • De beide partijen van het contract moeten professionelen zijn, die onderworpen zijn aan de btw en er samen voor kiezen om btw aan toe te passen op de huurprijs. Zodra de keuze gemaakt is, is er geen weg terug: de optie is definitief en geldt voor de volledige duur van het huurcontract.
 • De huurder moet het pand bovendien exclusief gebruiken voor zijn 'beroepsactiviteit' die al dan niet vrijgesteld is van btw.
 • De keuze voor het btw-stelsel geldt voor het volledige gebouw, maar kan ook betrekking hebben op een deel van het pand en eventueel zelfs een aangrenzend terrein, om de verhuurder wat extra flexibiliteit te bieden.

... na 1 oktober 2018

Al onze aandacht gaat echter naar één bepaald punt: hoe interpreteren we de notie 'nieuw of grondig gerenoveerd goed'? Voor het antwoord op die vraag nemen we 1 oktober 2018 als uitgangspunt. De nieuwe regelgeving is immers alleen van toepassing voor gebouwen waarvan de werkzaamheden pas na die datum zijn gestart. Met andere woorden: gebouwen waarvoor de btw ten laste van de eigenaar pas voor het eerst na die datum opeisbaar is. Eventuele kosten voor de architect, een studiebureau, de bouwvergunning of afbraak- of grondwerken vallen daarentegen buiten het toepassingsgebied van deze regel.

Vrij spel voor opslagruimtes

Voor andere situaties gelden andere regels: de verhuur van opslagruimtes is niet onderworpen aan de voorwaarde 'nieuw of gerenoveerd goed'. Alle huurcontracten – zelfs de reeds lopende – voor opslagruimtes in een b2b-context kunnen immers worden onderworpen aan de btw. De wetgever maakte ook ineens van de gelegenheid gebruik om de notie 'opslagruimte' te verduidelijken. Twee criteria zijn voortaan doorslaggevend:

 • Ten minste de helft van de oppervlakte (of het volume) van het gebouw moet bestemd zijn voor de opslag van goederen.
 • Indien een deel van het gebouw wordt gebruikt voor commerciële doeleinden (winkel, verkoopruimte, enz.) mag dat deel niet groter zijn dan 10% van de totale oppervlakte of het totale volume.

En ter herinnering: zowel bij een huurder die niet onderworpen is aan de btw, als bij de verhuur van een opslagruimte voor minder dan een jaar, blijft de btw-regeling verplicht.

Minder dan zes maanden? Geen optie!

Voor huurcontracten van korte duur – d.w.z. minder dan zes maanden – is de btw-regeling dus verplicht. Behalve in bepaalde uitzonderingen! Er zijn immers een aantal situaties die vrijgesteld blijven van de heffing, zoals de verhuur van een woning (ongeacht de hoedanigheid van de huurder), de verhuur aan een particulier voor privédoeleinden, aan organisaties zonder winstoogmerk of aan personen van wie de activiteit is vrijgesteld van btw volgens artikel 44 §2 van het btw-wetboek, zoals in de cultuursector.

Langere herzieningstermijn

Een laatste nieuwigheid is dat de herzieningsperiode voor alle huurcontracten die onderworpen zijn aan de btw-optie, wordt verlengd naar 25 jaar (terwijl die doorgaans 15 jaar is). Wat betekent dat concreet? De controleperiode wordt verlengd en het recht op de totale aftrek van de btw op het gebouw wordt pas formeel verworven na een kwarteeuw. Tegelijkertijd blijft een gelijkaardig gebouw, waarvan de huur onderworpen is aan de btw onder andere bepalingen, onder de grens van 15 jaar voor de herziening. Houd deze maatregel dus zeker in het achterhoofd wanneer u uw keuze maakt.

Article

14.11.2018

De toekomst van de container anno 2043!

Zeevervoer is goed voor 90% van de handel wereldwijd. De voorbije decennia nam het volume alleen maar toe, waardoor het aantal schepen en containers ook bleef stijgen. Maar heeft die onmisbaar geworden container nog een toekomst?

Adviesbureau McKinsey en TT Club, publiceerden samen het rapport  'Brave new world? Container transport in 2043'. In dat rapport hebben ze het over de onzekerheden die aan de basis liggen van de wereldwijde handel, met een focus op het containertransport. Het idee? Vier verschillende visies op een mogelijke toekomst!

Containers centraal in logistieke keten

De container is sinds de jaren vijftig een onmisbare transporteenheid geworden, ongeacht het vervoermiddel, en gooide daarbij de volledige logistieke keten om. En terecht: dankzij de container is goederen hanteren, laden, lossen en opslaan een stuk makkelijker. De container zorgde bovendien voor minder incidenten (diefstal, verlies, schade enz.), deed de kosten aanzienlijk dalen en de productiviteit stijgen. De financiële crisis van 2009 liet echter haar sporen na in de transportsector. Ondanks het feit dat er wereldwijd nog steeds miljoenen containers circuleren, staat de sector voor een hele reeks uitdagingen: de overcapaciteit van de schepen ten opzichte van het goederenvolume, de financiële druk door de daling van de vrachttarieven en de bikkelharde concurrentie zijn alvast enkele voorbeelden. Daarnaast zijn er ook nog enkele externe factoren zoals de onvermijdelijke technologische vooruitgang, de politieke en economische onstabiliteit wereldwijd en het leefmilieu. Een zee van bedreigingen, maar ook opportuniteiten voor de sector!

Vijf grote trends

Het rapport van McKinsey en TT Club is onderverdeeld in drie grote hoofdstukken – verleden, heden en toekomst – en vormt een interessante vooruitblik. Om de vier mogelijkheden voor het lot van de sector te kunnen uittekenen, begint de studie met een lijst van vijf min of meer consensuele hypotheses rond die nabije toekomst:

 1. De waarschijnlijke evolutie van de fysieke kenmerken van de sector – van schepen tot containers – door het gebruik van lichtere materialen die zijn aangepast aan de behoeften van de operatoren;
 2. Een groter evenwicht in de handelsstromen wereldwijd, dankzij de toename van de interregionale en noord-zuiduitwisselingen;
 3. Het toenemende gebruik van geautomatiseerde processen in de volledige logistieke keten, en in het bijzonder in havens, terminals enz.;
 4. De grote impact van big data (en het gebruik ervan) op het transportaanbod, dat mee zal moeten evolueren om beter in te spelen op de verwachtingen van de consumenten;
 5. De metamorfose die de spelers uit de sector zullen ondergaan door zich te specialiseren, mee te gaan met de digitale transformatie of door nieuwe businessmodellen toe te passen. Bedrijven die zich niet kunnen aanpassen, zullen verdwijnen.

Vier verschillende toekomstvisies

 1. Digitale breuk: of de 'uberisering' van de sector, waarbij kleinere, meer flexibele en digitale nieuwkomers (start-ups en e-commercegiganten) de bovenhand krijgen. Zij herschrijven de spelregels, maken daarbij maximaal gebruik van de technologische vooruitgang en brengen de traditionele spelers in gevaar.
 2. Digitale innovatie: ook bij deze hypothese draait het om digitale vooruitgang in de sector, maar het verschil is dat deze 'revolutie' wordt ontketend door de huidige spelers. De historische operatoren zijn in dit geval in staat om zich aan te passen en de technologische tools te gebruiken om in te spelen op de nieuwe verwachtingen van hun klanten.
 3. Een derde 'globaliseringsgolf': in deze toekomst kent de internationale handel een snelle en voortdurende groei, die onder meer wordt ondersteund door de goede gezondheid van de opkomende economieën zoals India en Afrika op het vlak van productie en export. De technologische vooruitgang zorgt niet voor een fundamentele verandering en transport blijft voorbehouden voor grote hubs die beschikken over de infrastructuur die grote volumes aankan.
 4. De 'geavanceerde container' en de consolidatie: een wereld met een terugval van de handel, die wordt veroorzaakt door handelsoorlogen, geopolitieke spanningen en decentralisatie. In dit meest sombere scenario met een dalende vraag, ziet de sector er helemaal anders uit: er zijn minder containers, de infrastructuur wordt voor andere activiteiten gebruikt en de spelers kiezen ervoor om hun bedrijven te heroriënteren.

De spelers uit de sector kunnen zich moeilijk voorbereiden op al deze scenario's. Toch zouden deze vooruitzichten hen kunnen helpen om hun koers te bepalen waardoor ze zich kunnen aanpassen, kunnen overleven of hun voorsprong kunnen bewaren.

Discover More

Contact
Close

Contact

Zou u onderstaande vragen kunnen beantwoorden? Zo kunnen wij uw aanvraag sneller en op een meer geschikte manier behandelen. Alvast bedankt.

U bent zelfstandige, oefent een vrij beroep uit, start of leidt een kleinere, lokale onderneming? Ga dan naar onze website voor professionelen.

U bent particulier? Ga dan naar onze website voor particulieren.

Is uw onderneming/organisatie klant bij BNP Paribas Fortis?

Mijn organisatie wordt bediend door een Relationship Manager:

Uw boodschap

Typ de code die in de afbeelding wordt getoond:

captcha
Check
De Bank verwerkt uw persoonsgegevens overeenkomstig de Privacyverklaring van BNP Paribas Fortis NV.

Bedankt

Uw bericht is verzonden.

We antwoorden u zo snel mogelijk.

Terug naar de huidige pagina›
Top