Article

01.02.2016

Welke voordelen biedt factoring?

Minder risico, meer werkkapitaal en vooral meer tijd om u op uw kernactiviteiten te richten. En dat zijn nog maar enkele troeven van factoring.

Kampt u regelmatig met onbetaalde facturen of laattijdige betalingen door uw debiteuren en neemt de opvolging hiervan te veel commerciële tijd in beslag? Wilt u het risico op niet-betaling vermijden en extra middelen vrijmaken?

Dan kan factoring een oplossing bieden:

U bespaart tijd en kosten

Door uw debiteurenadministratie toe te vertrouwen aan een externe partner, zet u vaste kosten om in variabele kosten. Zo drukt u niet alleen de algemene werkingskosten en personeelskosten, maar hoeft ook niet langer voortdurend te investeren in nieuwe of veranderende technologieën. U ondervindt eveneens minder problemen bij langdurige afwezigheid of vertrek van administratieve medewerkers of een tijdelijke verhoging van de werkdruk. Het grootste pluspunt is echter dat u meer armslag krijgt om te ondernemen, doordat u extra tijd kunt vrijmaken voor uw klanten.

U vermijdt wanbetalingen

Doordat de factormaatschappij uw debiteurenportefeuille grondig doorlicht, krijgt u een beter zicht op hun kredietwaardigheid. Die analyse kan ook voor uw potentiële klanten in binnen- en buitenland gebeuren. Zo werkt u altijd op basis van betrouwbare handelsinformatie en verliest u geen tijd en energie aan debiteuren met een hoog risico. Dankzij haar expertise zal de factormaatschappij ook sneller mogelijke fraudepogingen onderscheppen.

Kiest u daarnaast voor een risicodekking tegen niet-betaling, dan kunt u zich tot 100% indekken tegen wanbetaling. Zo vermijdt u liquiditeitsproblemen door onbetaalde facturen en beschermt u het geïnvesteerde vermogen in uw onderneming. Doordat de factormaatschappij u de schade op een overeengekomen tijdstip na vervaldag uitbetaalt, kunt u een nauwkeurige liquiditeitsplanning maken.

U maakt meer werkkapitaal vrij

Debiteuren hebben de neiging om sneller te betalen aan een factormaatschappij dan rechtstreeks aan de leverancier. Hierdoor daalt de gemiddelde looptijd ‘days sales outstanding’ (DSO) van uw vorderingen, wat voor uw onderneming een geringere behoefte aan bijkomende financiering en dus een directe interestbesparing betekent.

Bovendien int u sneller zonder uw debiteuren onder druk te zetten of uw betalingstermijnen aan te scherpen, wat altijd delicaat is in een commerciële relatie.

Als u uw facturen ook laat bevoorschotten door de factormaatschappij, vermijdt u liquiditeitsspanningen. Uw financiering is immers gekoppeld aan uw omzet, zodat u altijd de bijkomende behoefte aan werkkapitaal kunt dekken op basis van uw handelsvorderingen.

U geniet een sterkere onderhandelingspositie dankzij betere ratio’s

De factoringoplossingen met risicodekking laten toe om onder bepaalde voorwaarden off-balance te werken. Dit betekent dat uw balans verkort, de nettoschuldgraad vermindert en de liquiditeits- en solvabiliteitsratio’s van uw onderneming verbeteren. Dat heeft niet alleen positieve gevolgen voor de kostprijs van de dienstverlening bij uw bank, maar beïnvloedt ook uw leveranciers, belangrijke debiteuren en kredietverzekeringsmaatschappijen bij de inschatting van hun risico.

U volgt uw debiteurenbeheer op de voet

Dankzij de online opvolging en rapportering blijft u voortdurend op de hoogte van de evolutie van uw debiteurenportefeuille. Zo kunt u op elk moment gedetailleerde informatie opvragen over openstaande facturen, creditnota’s, betalingen en disputen, en weet u precies over hoeveel liquiditeiten u kunt beschikken.

En voor uw debiteuren?

 • Dankzij de tussenkomst van de factormaatschappij geniet u veel meer betalingszekerheid, waardoor u uw debiteuren langere betaaltermijnen kunt aanbieden.
 • Bij elke inning bezorgt de factormaatschappij een duidelijke reporting aan uw debiteur, zodat die zijn betalingen makkelijk kan opvolgen.
 • Buitenlandse debiteuren hoeven niet voor bijkomende waarborgen te zorgen.
Article

01.02.2016

Hoe werkt factoring?

Het principe van factoring is eenvoudig: u draagt uw commerciële vorderingen (facturen) over aan een derde partij – de factor –, al dan niet in combinatie met een dekking tegen niet-betaling. Op het moment dat u de factuur verstuurt aan uw debiteur, kan de factormaatschappij tot 85% van het bedrag bevoorschotten. Zo hoeft u niet op betaling te wachten en kunt u meteen over de fondsen beschikken. De factormaatschappij neemt ook de verdere inning en opvolging voor haar rekening.

Afhankelijk van de specifieke behoeften van uw onderneming kunt u een beroep doen op volgende diensten:

Overname van uw debiteurenadministratie

Als u voor dit luik van de dienstverlening opteert, draagt u uw debiteurenbestand geheel of gedeeltelijk over aan de factormaatschappij in ruil voor een vergoeding of factorloon. De factormaatschappij neemt volgende taken voor haar rekening:

 • inboeken van de facturen en creditnota’s na een grondige controle en gevolgd door een update van de debiteurgegevens.
 • afpunten en toewijzen van inkomende betalingen, inclusief controle van deelbetalingen en betalings- of factuurreferenties.
 • aanmaken en ter beschikking stellen van online rapportering en statistieken, zodat u permanent een duidelijk zicht hebt op de status van de openstaande handelsvorderingen en al ontvangen betalingen.

Goed om te weten

Het overnemen van uw debiteurenbestand gebeurt op basis van een grondige analyse door de factormaatschappij. Die kan beslissen om een aantal debiteuren contractueel uit te sluiten, bijvoorbeeld omdat hun kredietwaardigheid bijzonder slecht is, het om natuurlijke personen of verbonden ondernemingen gaat, ze vanuit landen opereren met een hoog risico op wanbetaling of kennen hebben gegeven dat ze niet via factoring willen betalen.

Inning en opvolging van uw openstaande facturen

In dit geval staat de factormaatschappij volledig in voor de inning van uw openstaande debiteurenvorderingen en voor de verdere schriftelijke en telefonische debiteurenopvolging. Zo houdt u zelf meer tijd over om de goede relaties met uw klanten verder uit te bouwen.

Concreet maakt u de facturen op en verzendt ze elektronisch vanuit uw boekhoudprogramma naar de factormaatschappij, die de verdere inning en opvolging voor haar rekening neemt. Door haar expertise en ervaring slaagt de factormaatschappij er doorgaans in de factuur 25% sneller te innen dan uw eigen administratie. Als ‘derde partij’ boekt ze in de meeste gevallen ook op het vlak van betalingsaanmaningen betere resultaten.

Ook hier volgt u het hele proces op de voet via een online toepassing, zodat u voortdurend op de hoogte blijft van de evolutie van uw debiteurenportefeuille. Zo kunt u op elk moment gedetailleerde informatie opvragen over openstaande facturen, creditnota’s, betalingen, disputen, …

Bevoorschotting op basis van uw facturen

Veel ondernemingen die gebruikmaken van factoring, doen naast de uitbesteding van hun debiteurenbeheer ook een beroep op bevoorschotting op basis van hun openstaande facturen.

Hierbij bevoorschot de factormaatschappij onmiddellijk na ontvangst van de factuur al een percentage van het factuurbedrag – doorgaans tussen 75 en 85%. Het saldo ontvangt u wanneer uw debiteur aan de factormaatschappij heeft betaald. In ruil betaalt u een interest op het gefinancierde bedrag.

De voordelen van deze vorm van bevoorschotting zijn onmiskenbaar:

 • u genereert bijkomend werkkapitaal op basis van uw openstaande debiteurenportefeuille.
 • u verbetert uw cashpositie, zodat u makkelijker kunt investeren of nieuwe markten aanboren. Bovendien kunt u als snelle betaler interessante kortingen bedingen bij uw leveranciers.
 • er is een directe link tussen uw beschikbare cash en uw omzetgroei: meer verkopen betekent meer financiering voor de verdere groei van uw onderneming.

Risicodekking tegen niet-betaling

Factormaatschappijen bieden verschillende formules aan waarmee u zich tot 100% kunt indekken tegen het risico op niet-betaling van uw openstaande facturen. Zo hoeft u zich niet langer het hoofd te breken over eventuele wanbetalingen door uw debiteuren. Deze extra betalingszekerheid maakt het u bovendien makkelijker om flexibele betalingsvoorwaarden toe te staan, wat u een belangrijk concurrentievoordeel kan opleveren.

Onder deze dekking vallen volgende risico’s:

 • bewezen insolventie, onder meer als gevolg van een faillissement of gerechtelijk akkoord.
 • vermoedelijke insolventie: wanneer de debiteur na een contractueel vastgelegde termijn volgend op de vervaldag van de factuur – doorgaans 90 dagen – zijn vordering nog steeds niet heeft betaald.

Als één van uw debiteuren in gebreke blijft, zal de factormaatschappij u binnen de afgesproken termijn na de vervaldag van de factuur en binnen de vooraf goedgekeurde kredietlimieten het verschuldigde bedrag volledig uitbetalen.

Goed om te weten

Een kredietverzekering is ook bijzonder handig om uw exporttransacties te beschermen. Via de kredietverzekeraar krijgt u immers toegang tot:

 • informatie over de kredietwaardigheid van uw buitenlandse debiteuren
 • informatie over de specifieke risico’s die verbonden zijn aan het land van bestemming
 • bank- en douanegaranties bij uw buitenlandse handelspartner
 • een invorderingsdienst wanneer uw buitenlandse debiteur zijn factuur niet betaalt
Article

01.02.2016

Factoring: hoe zit het met de risico’s?

Door uw facturatie uit te besteden, bespaart u heel wat tijd, energie en middelen. Maar hoe zit het met het risico?

Dat hangt af van de overeenkomst die u met de factormaatschappij hebt ondertekend:

 • bij ‘non-recourse factoring’, ook wel factoring zonder verhaal genoemd, draagt u het risico op niet-betaling van de facturen over aan de factormaatschappij. Hierbij wordt een indekking tegen niet-betaling voorzien tot 100% van de vordering, weliswaar binnen vooraf vastgelegde limieten.

 • bij ‘recourse factoring’, of factoring met verhaal, blijft het risico op niet-betaling van de facturen bij uw onderneming liggen. Als de factor er na een bepaalde periode en herhaalde aanmaningen niet in slaagt om een debiteur te laten betalen, dan zal hij de vordering op u verhalen.

  In dat geval zult u zelf alsnog moeten proberen om het openstaande bedrag bij de betreffende debiteur te recupereren via gerechtelijk incasso. Daarvoor kunt u zelf een deurwaarder of incassobureau inschakelen, maar ook de meeste factoringmaatschappijen bieden deze dienstverlening aan.

De factormaatschappij zal bij de risicowaardering en prijszetting uiteraard ook rekening houden met de kwaliteit van uw debiteurenportefeuille.

Article

01.02.2016

Factoring in het buitenland: betere risicobeheersing

Ook wanneer u zakendoet met het buitenland, en zeker wanneer u exporteert, is het aan te bevelen om de opvolging, risicodekking en financiering van uw buitenlandse vorderingen toe te vertrouwen aan een factormaatschappij.

Daar zijn meerdere goede redenen voor:

 • indekking tegen wanbetaling: het is immers lang niet altijd vanzelfsprekend om de kredietwaardigheid van een buitenlandse debiteur in te schatten.
 • de wetgeving en handelsgebruiken rond facturatie kunnen sterk verschillen van land tot land. Wanneer u zelf int vanuit België, kan het gebrek aan kennis van de lokale gewoonten voor problemen zorgen.
 • betere risicobeheersing: als uw buitenlandse debiteur failliet zou gaan, beschikt het lokale filiaal van uw factormaatschappij over een sterkere juridische basis om eventuele openstaande facturen te helpen invorderen.

Welke dienstverlening de factormaatschappij precies aanbiedt, hangt af van de organisatie van uw onderneming:

 • U exporteert en maakt zelf facturen op aan uw buitenlandse debiteuren
  In dit geval kan de factormaatschappij in de meeste landen ter wereld de facturen innen, opvolgen, financieren en indekken. Dat gebeurt via een netwerk van zustermaatschappijen of via correspondent-factormaatschappijen.
 • U factureert via uw buitenlandse filialen
  In dit geval zal de factormaatschappij via haar eigen lokale vestigingen een factoringcontract aanbieden aan uw verschillende filialen. Zo kunnen uw mensen ter plaatse een beroep doen op de diensten van lokale experts, volledig volgens de lokale handelsgewoonten en in hun eigen taal.
Article

01.02.2016

Is factoring iets voor uw onderneming?

Die vraag beantwoorden is minder eenvoudig dan op het eerste gezicht zou lijken. Onze beknopte vragenlijst kan alvast een indicatie geven.

 1. Ligt de omzet van uw onderneming boven de 500.000 euro?
 2. Bent u op zoek naar oplossingen voor:
  • onbetaalde facturen of laattijdige betalingen door uw debiteuren?
  •  de opvolging van uw openstaande debiteurenportefeuille omdat die te veel tijd in beslag neemt?
  • indekking tegen niet-betaling door uw debiteuren?
  • het genereren van bijkomend werkkapitaal?
 3. Wenst u op elk moment:
  • een overzicht op uw openstaande debiteurenportefeuille?
  • voldoende zicht op de financiële situatie van uw debiteuren?
  • zekerheid in verband met de betalingen door uw debiteuren?
  • over financiering te kunnen beschikken, gebaseerd op uw openstaande klantenvorderingen, zodat u bijvoorbeeld productiepieken of seizoenschommelingen kunt opvangen?

Als u deze vragen positief beantwoordt, is factoring meer dan waarschijnlijk een aantrekkelijke oplossing voor uw onderneming. Of u ook effectief in aanmerking komt – en dan vooral voor financiering of bevoorschotting – hangt af van de ‘factorabiliteit’ van uw vorderingen.

Factorabiliteit

De factorabiliteit geeft weer hoe zeker de factormaatschappij is dat ze de bevoorschotting op een factuur zal kunnen recupereren door die factuur daadwerkelijk te innen. Zo kunnen volgende criteria de factorabiliteit negatief beïnvloeden:

 • concentratie in uw debiteurenportefeuille, waarbij bijvoorbeeld één debiteur goed is voor 15% of meer van de openstaande vorderingen
 • u factureert aan particulieren
 • u hanteert uitzonderlijk lange betaaltermijnen
 • u factureert vaak in schijven of schrijft voorschotfacturen uit
 • u werkt met termijn- of prefacturatie
 • u schrijft garantiefacturen uit of werkt via het systeem van consignatieleveringen
 • u bent geregistreerd aannemer
 • u factureert aan debiteuren die in bepaalde sectoren actief zijn. Zo is de landbouwsector moeilijk te factoren, omdat er nog heel vaak in contanten wordt betaald
 • uw debiteuren opereren vanuit niet-factorabele landen (vooral in Afrika en Zuid-Amerika, waar geen factormaatschappijen bestaan)

Het gaat hierbij niet om absolute uitsluitingcriteria – de factormaatschappij zal elk geval afzonderlijk bestuderen. Ze zal echter nooit vorderingen aanvaarden:

 • op ondernemingen waarin de leverancier zakelijke of persoonlijke belangen heeft
 • op debiteuren die eveneens crediteur zijn (tegenvorderingen)

Discover More

Contact
Close

Contact

Zou u onderstaande vragen kunnen beantwoorden? Zo kunnen wij uw aanvraag sneller en op een meer geschikte manier behandelen. Alvast bedankt.

U bent zelfstandige, oefent een vrij beroep uit, start of leidt een kleinere, lokale onderneming? Ga dan naar onze website voor professionelen.

U bent particulier? Ga dan naar onze website voor particulieren.

Is uw onderneming/organisatie klant bij BNP Paribas Fortis?

Mijn organisatie wordt bediend door een Relationship Manager:

Uw boodschap

Typ de code die in de afbeelding wordt getoond:

captcha
Check
De Bank verwerkt uw persoonsgegevens overeenkomstig de Privacyverklaring van BNP Paribas Fortis NV.

Bedankt

Uw bericht is verzonden.

We antwoorden u zo snel mogelijk.

Terug naar de huidige pagina›
Top