Article

04.03.2019

Verantwoordelijke voor duurzame ontwikkeling: een veranderende rol

Modegrilletje of echte noodzaak? Veel bedrijven zien in een Chief Sustainability Officer veel meer dan zomaar een eendagsvlieg. En het belang van die functie zou de komende jaren zelfs nog verder kunnen toenemen ... Maar wie schuilt er nu precies achter die titel?

Voor een van de allereerste sporen van de Chief Sustainability Officer (of kortweg CSO) moeten we terug naar de Verenigde Staten in 2004. Onlangs nog zette ook Nike de stap en bevestigde een duidelijke trend: duurzame ontwikkeling is een niet meer te ontkennen uitdaging geworden voor bedrijven. Het duidelijkste teken van die evolutie? De steeds belangrijkere rol van de CSO. De CSO is een onmisbare schakel om maatschappelijk verantwoord ondernemen steviger te verankeren in organisaties, en vooral dan in grote bedrijven. In eerste instantie waren het vooral de kaderleden van het bedrijf die van de directie een bijkomende functie in hun takenpakket kregen. Vandaag zien we echter dat bedrijven steeds vaker extern op zoek gaan naar gespecialiseerde professionals. Nog een bewijs dat de rol van de verantwoordelijke voor duurzame ontwikkeling steeds voornamer wordt en almaar vaker een specifiek profiel vereist.

Een divers competentiepakket

U hebt het goed begrepen: de CSO speelt een transversale rol binnen het bedrijf. Hij staat niet alleen dicht bij de directie voor de interne organisatie, maar is ook nauw betrokken bij de commerciële activiteiten en staat in contact met de andere betrokken partijen. Precies om die reden heeft de CSO soms een moeilijk vindbaar profiel. Hij moet immers enerzijds ervaring hebben met de zakenwereld en een uitstekende kennis van de bedrijfsstructuur (zoals de werking, de corebusiness, de metiers enz.), maar anderzijds ook in staat zijn om de globale uitdagingen van duurzame ontwikkeling te begrijpen en te vertalen naar de praktijk.

De CSO moet bovendien de pijlers van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) als geen ander beheersen: leefmilieu, het sociale en het maatschappelijke aspect, zonder daarbij de kwesties rond governance en ethiek uit het oog te verliezen. Gezien zijn positie in het bedrijf, moet de CSO bovendien uitstekende vaardigheden hebben op het vlak van projectmanagement en transversaal management, maar ook een echt communicatietalent zijn. Dat laatste is immers een grote troef om de interne betrokken partijen te kunnen overtuigen (zoals de directie) en om samenhang te creëren onder de medewerkers zodat zij zijn duurzame beleid ook verder willen uitdragen.

Een rol met vele facetten

Door het toenemende belang van de milieu-uitdagingen, is de rol van de CSO de voorbije jaren voortdurend geëvolueerd. Vandaag neemt hij dan ook steeds vaker een strategische plaats in het hart van zijn organisatie in en speelt hij in op een dubbele behoefte: de behoefte aan echt 'duurzaam' leiderschap binnen het bedrijf en de behoefte om de dimensie 'duurzaamheid' zowel intern als buiten het bedrijf te vergroten. Zijn opdracht? Externe factoren omzetten in opportuniteiten voor het bedrijf. Met andere woorden: de link leggen tussen duurzame ontwikkeling en commerciële doelstellingen, met name door de return on investment van een duurzame aanpak te meten.

Volgens een studie van de Harvard Business School bestaat het parcours van een CSO uit drie grote fases. In het begin waakt hij erover dat de organisatie de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen zo goed mogelijk nastreeft en de verschillende regels en richtlijnen inzake MVO zo nauwkeurig mogelijk opvolgt (bijvoorbeeld de publicatie van niet-financiële gegevens). Diezelfde studie uit 2014 leert ons dat de CSO zich vervolgens focust op doeltreffendheid door in te grijpen op het delicate evenwicht tussen duurzaamheid en rentabiliteit. Tot slot komt hij in de innovatiefase. Tijdens die laatste fase tracht hij de interne strategieën rond duurzame ontwikkeling te integreren in het bedrijf.

Een voortdurend veranderend beroep ...

De rol van de CSO zal ongetwijfeld nog sterk veranderen en zijn taken en verantwoordelijkheden zullen daarbij steeds uitgebreider worden. En terecht, want de economie evolueert snel, niet alleen door de grote uitdagingen van de toekomst, maar ook onder invloed van nieuwe spelers in elke sector. Die realiteit dwingt grote organisaties ertoe om niet meer alleen genoegen te nemen met 'MVO-conformiteit', maar ook te achterhalen hoe ze echt voor een positieve impact kunnen zorgen. En dat fenomeen zou de CSO weleens kunnen omtoveren tot een echte CSMO of Chief Sustainability Monetisation Officer. Een progressieve evolutie die niet alleen het belang van de CSO onderstreept, maar ook de verwachtingen ten opzichte van deze 'duurzaamheidsprofessionals' ...

Article

17.01.2019

Hoe ziet het ‘duurzame’ bedrijf van de toekomst eruit?

Veel bedrijven staan vandaag voor enorme maatschappelijke, ecologische en economische uitdagingen en volgen daarom steeds vaker eens strategie van duurzame. Toch is er nog een lange weg te gaan ... Maar in welke richting?

Een terechte maar ook moeilijk te beantwoorden vraag, want de wereld evolueert steeds verder en sneller. En niemand heeft een glazen bol ... In een van zijn artikels waagt de Amerikaanse professor en specialist op het vlak van milieu en duurzaamheid in bedrijven Andrew J. Hoffman zich aan dit vraagstuk en geeft hij zijn visie op de toekomst. Verschillende jaren lang pasten bedrijven duurzamere praktijken en methodes toe, onder meer om zo goed mogelijk hun 'verantwoordelijkheid' te nemen ten aanzien van de verwachtingen van de markt. Vandaag stappen een aantal bedrijven een nieuw tijdperk binnen: het tijdperk van een grondige verandering van de markt die inzet op meer sustainability.

Met andere woorden, gewoon 'het spel meespelen' volstaat niet meer. Vandaag moeten we de regels veranderen, of zelfs een 'ander' spel spelen dat rekening houdt met (de beperkingen van) onze planeet. En wat is er 'sterker' dan de markt om die revolutie te leiden? Volgens professor Hoffman zal deze overgang in twee grote fases verlopen, met de bedrijven in de hoofdrol ...

 1. Nieuwe businesstrategie

  De bedoeling? De drijvende kracht worden achter de duurzame transitie in hun eigen ecosysteem. Deze stap steunt op vier pijlers:

  Toepassing van de circulaire economie: om de nieuwe uitdagingen, met name op het vlak van middelen, aan te gaan, moeten bedrijven geleidelijk afstappen van hun lineaire model en kiezen voor een meer en meer circulaire aanpak, waarbij de producten, componenten, materialen, afval enz. maximaal worden gebruikt en benut.

  Meer uitgebreide partnerships: de grenzen vervagen, zowel geografisch als tussen sectoren, markten en publieke en privébedrijven. Het ideale moment dus voor nieuwe, rijkere, innovatieve en relevante samenwerkingsvormen.

  Meer engagement van onderuit: rekening houdend met de grootte van de uitdagingen, moeten innovatieve bedrijven als experts op het terrein meer gaan samenwerken met de overheden om zo mee te bouwen aan het overheidsbeleid.

  Vertrouwen staat centraal in de transformatie en is volgens Hoffman een belangrijk element. Meer transparantie op alle niveaus en bij alle betrokkenen zorgt voor een klimaat van vertrouwen. 

 2. De business heruitvinden

Deze tweede fase is eveneens cruciaal en nog een stuk radicaler. Nu alle mogelijkheden op de markt zijn uitgeput, is het de hoogste tijd voor een verandering van model: zeg vaarwel aan de traditionele vormen van zakendoen, creëer een innovatiever businessmodel, bekijk uw bedrijf met een nieuwe blik ... Ook hier spelen enkele elementen een beslissende rol:

Een nieuwe 'ambitie' voor uw bedrijf: en die ambitie hoeft heus niet meer alleen rond 'winst' te draaien. Denk aan andere manieren om uw doelstellingen te bepalen en het succes te meten, stap af van uw kortetermijnvisie en neem begrippen als ethiek en maatschappelijk welzijn op in uw ondernemingsstrategie.

Zet in op 'duurzame consumptie': nog zo'n belangrijke uitdaging voor de bedrijven van morgen. Laat de consumenten kennismaken met nieuwe vormen van aankopen.

Innovatieve businessmodellen: ook hier is breken met het verleden de boodschap. Zorg voor een nieuwe kijk op de werking van het bedrijf, de rol van de werknemers, de markt, de behoeften en de verwachtingen van de consument en de manier waarop u 'waarde' creëert.

Article

11.01.2019

Duurzame ontwikkeling: waar blijven de acties?

In 2015 keurden de Verenigde Naties een nieuw programma voor Duurzame Ontwikkeling goed. Vandaag zijn we drie jaar later en blikken we terug. Hoe hebben de bedrijven gebruikgemaakt van deze opportuniteit op het vlak van transformatie en innovatie?

De 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (of SDG’s in het Engels) werden officiëel gelanceerd in 2015 als onderdeel van de Agenda 2030 van de Verenigde Naties. Een to-dolijst voor onze planeet, zeg maar. De bedoeling is om tot een meer duurzame samenleving te komen, zowel op sociaal, ecologisch als economisch vlak. Welke zijn die sustainable development goals dan zoal? Enkele voorbeelden: dringend actie ondernemen om de klimaatverandering en haar impact te bestrijden, met name in de bedrijven (SDG 13), de invoering van duurzame productiepatronen (SDG 12), het bevorderen van aanhoudende, gedeelde en duurzame economische groei, volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen (SDG 8) of de strijd voor gendergelijkheid, met name in het economische leven (SDG 5).

Tijd voor een eerste balans

Het VN-programma voor Duurzame Ontwikkeling bevat niet alleen een reeks grote uitdagingen, maar ook enkele unieke opportuniteiten voor het ontstaan van alternatieve oplossingen, innovatieve visies en disruptieve spelers. Maar hoe zijn de economische spelers hier in de praktijk precies mee aan de slag gegaan? Om die vraag te beantwoorden, deden een aantal landen een grondige evaluatie. Ook Frankrijk blikte even terug. En wat blijkt? Ondanks de massale oproep om deze wereldwijde uitdagingen te begrijpen en te identificeren, blijven concrete acties uit. En België? De Antwerp Management School, de Louvain School of Management en de Universiteit Antwerpen sloegen de handen in elkaar en kwamen zo tot een eerste barometer (2018) over de uitvoering van de sustainable development goals. De resultaten werden voorgesteld tijdens het allereerste Belgische SDG-Forum dat plaatsvond in oktober. Die resultaten hebben zowel betrekking op de overheidsinstellingen als op de privéspelers, waaronder 20% familiebedrijven en 18% beursgenoteerde bedrijven.

Belangrijke bewustwording

Wat was de voornaamste vaststelling van het onderzoek? 61% van de Belgische organisaties schenken zeer veel aandacht aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen en staan ervoor open om ze op te nemen in hun strategie. 36% van de bevraagden geeft aan acties te ondernemen binnen de eigen organisatie en 27% zegt dat samen met andere spelers te doen. Maar vanwaar die interesse voor duurzaamheid? De bedrijven willen in de eerste plaats innoveren, zich onderscheiden van de concurrentie en zo een relatief voordeel bekomen op hun markt. De ondertekening van de SDG’s steunt dan ook op drie belangrijke redenen: het belang van de toekomstige uitdagingen wereldwijd, het bewustzijn van de uitputting van de natuurlijke hulpbronnen en het feit dat de SDG’s deel uitmaken van een internationaal kader. Andere drijfveren die in de bedrijven naar boven komen, zijn hun reputatie en de opportuniteiten op de markt. De bedrijven van de BEL20 focussen tot slot vooral op SDG 8 (waardig werk en economische groei) en SDG 13 (strijd tegen klimaatverandering).

Nog veel groeimarge

Ondanks de bemoedigende resultaten (en andere positieve initiatieven) is er nog een lange weg te gaan. Tal van spelers hebben de SDG’s immers nog niet ondertekend en veel van hen zien er op korte termijn geen commerciële oppportuniteiten in. We merken bovendien op dat de interne betrokken partijen worden gezien als de belangrijkste rem op de integratie van de doelstellingen. Daarnaast geeft 24% van de ondervraagden aan niet over de nodige interne competenties te beschikken en ook niet over een duidelijk afgelijnd actieplan. We onderstrepen tot slot dat de Belgische organisaties de SDG’s eerder elk afzonderlijk zien: sommige SDG’s geven ze alle aandacht, terwijl ze andere links laten liggen (zoals SDG 1 'Geen armoede', SDG 14 'Leven in het water' of SDG 15 'Leven op het land'). Volgens de barometer is het dus van groot belang om het leerproces rond de sustainable development goals te blijven stimuleren aan de hand van good practices en voorbeelden van succesverhalen.

Article

05.06.2018

Het grote potentieel van herbebossing

Vaak liggen oplossingen gewoon voor onze neus. Ook als het op klimaat en biodiversiteit aankomt. Bomen vormen een onverwachte voedingsbron en het is mee aan bedrijven om die te ontsluiten. Een blik achter de schermen.

Elk jaar gaan wereldwijd 13 tot 15 miljoen hectaren bos verloren. Dat is bijna vijf keer de oppervlakte van België. Elke minuut worden er 2.400 bomen gekapt. Vooral de tropische regenwouden, die essentieel zijn voor ons milieu, zijn het sterkst bedreigd. Als er in de komende 50 tot 70 jaar niets verandert, zullen die compleet verdwijnen. Dat zal rampzalige gevolgen hebben voor ons klimaat en de biodiversiteit, die aan een schrikbarend tempo verdwijnt.

De concentratie koolstof in de atmosfeer maakt de klimaatsituatie steeds kritieker, terwijl diersoorten honderd keer sneller verdwijnen dan vroeger. En ook wij mensen zullen daar niet aan ontsnappen. De biodiversiteit vormt de basis van alles wat de natuur ons biedt. Voedsel, geneesmiddelen, grondstoffen ... Ze bevordert de productie van zuurstof, regelt het klimaat, zuivert het water.

De achteruitgang is voor 80% te wijten aan de intensieve landbouw. Die offert veel bos op om dan te werken met te veel meststoffen en aan een buitensporig tempo, waardoor de gronden erg snel verarmen; om die vervolgens in te ruilen voor naburige percelen waar hetzelfde scenario zich herhaalt. Een bodem zonder bomen houdt geen water meer vast. Er verdwijnen hele bossen en de bodem erodeert...

Binnen de Europese Unie heeft een kwart van de landbouwgronden te kampen met erosie. De intensieve landbouw op grote schaal vervuilt en produceert onverantwoorde hoeveelheden afval. Hij is een bron van ongezonde voeding, en ecologische en sociale problemen.

Agro-ecologie, een pleidooi voor een duurzamere voeding voor iedereen 

Er dienen zich vandaag nochtans oplossingen aan. De agro-ecologie haalt haar inspiratie uit de werking en structuur van natuurlijke ecosystemen. Ze produceert geen afval en de voedingsstoffen van de bodem worden hergebruikt als meststof, waardoor de cirkel wordt gesloten.

Haar belofte? Een duurzame en eerlijke voeding. Dit nieuwe concept verenigt kleine landbouwers wereldwijd die erop letten gezond en voedzaam voedsel te produceren, en die de voorkeur geven aan biodiversiteit, lokale markten en korte voedingsketens.

Bomen en velden gaan samen. Een toekomstgarantie voor innoverende landbouwers

Meneer Leblanc uit Saint-Laurent-du-Pont in het westen van Frankrijk denkt verder dan de strikte landbouwvisies en gelooft in synergieën. Hij had in 1990 het stoutmoedige idee om bomen te planten tussen zijn gewassen en overtrad daarmee de ongeschreven regel dat beplantingen mengen zelden goed afloopt. Zijn doel? Gewoonweg geld verdienen door te combineren.

De landbouwer plantte op 180 hectare 10.000 notenbomen voor vruchten en hout, kersenbomen en lijsterbessenstruiken. Hij optimaliseerde de teeltmethodes en zijn bomen groeiden snel. Op tien jaar tijd is er een compleet nieuw ecosysteem gegroeid op zijn landbouwgronden.

Meneer Leblanc kiest resoluut voor minder bodembewerking, meststoffen, pesticiden en productiemiddelen. Hij verhoogde zijn brutomarge, durft lenen en investeren, en levert nu houtsnippers voor het verwarmingssysteem van de gemeente.

In 2000 komen duurzame landbouw, belastingen en regelgeving in de actualiteit. Meneer Leblanc kan zijn productiekosten tot een derde terugdringen, zijn brandstofverbruik met 40% verlagen en zijn arbeidstijd voor de gewassen halveren. Mettertijd nemen de kosten voor meststoffen toe, maar meneer Leblanc verlaagt zijn kosten en redt het zonder insecten- en schimmelwerende producten. In 2020 komt er een nieuwe regelgeving voor watergebruik door landbouwers. Meneer Leblanc zal worden vrijgesteld op voorwaarde dat zijn productiesysteem blijft voldoen aan de normen. Wat meer is, de tonnen opgeslagen koolstof zullen hem een aardige premie opleveren.

De vereniging WeForest ondersteunt in Zambia een project vergelijkbaar met dat van meneer Leblanc bij enkele honderden kleine grondeigenaren en neemt deel aan wetenschappelijk onderzoek rond de watercyclus. Zie het artikel 'Herbebossing' en biodiversiteit in de praktijk

Op weg naar de transitie?

Een studie die eind 2017 verscheen in de Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) bevestigt dat bomen het grootste potentieel inhouden om de CO2-uitstoot te absorberen, terwijl ze bovendien de lucht- en waterkwaliteit verbeteren en de biodiversiteit beschermen.

De studie van het World Resource Institute toont aan dat de maatregelen voor herbebossing, het vermijden van ontbossing en een beter bosbeheer de CO2-uitstoot tegen 2030 met 7 miljard ton kunnen beperken, het equivalent van 1,5 miljard minder auto's op onze wegen.

Om de nefaste impact van de industriële landbouw op het milieu en de maatschappij te verkleinen, ondersteunt de Europese Unie sinds 2017 agro-ecologische praktijken om het misbruik en de uitputting van grondstoffen tegen te gaan, de afvalberg te verkleinen, de bodem te beschermen en ook de ontbossing te voorkomen, te stoppen en terug te draaien.

Helaas is er nog niet veel concreets verwezenlijkt en wordt er te weinig geld in agro-ecologie geïnvesteerd. In heel wat landen blijft de industriële landbouw op volle toeren draaien. Ondanks de toenemende bewustwording komt de transitie naar socio-ecologische duurzaamheid nog niet helemaal op gang.

Op basis van evaluatieverslagen van internationale deskundigen, gepubliceerd door het Intergouvernementeel Platform voor Biodiversiteit en Ecosysteemdiensten, hebben 270 Belgische wetenschappers de overheden gevraagd om de biodiversiteit te ondersteunen.

Coalitie voor herbebossing?

De divisie Corporate Banking van BNP Paribas Fortis – waarvan de moedermaatschappij BNP Paribas koolstofneutraal is sinds eind 2017 en het Sustainable Development Gouvernance charter van de VN ondersteunt – wil een beslissende rol spelen in de transformaties die onze wereld en economie moeten ondergaan. Reduceren van de CO2-uitstoot en circulaire economie zijn alvast twee cruciale pijlers voor een duurzame ontwikkeling. In dit kader promoot en steunt BNP Paribas Fortis projecten in verband met verantwoorde productiemethodes, vooral dan in de voedingsmiddelenindustrie, en draagt het bij aan herbebossing via zijn partner WeForest. Voor de bank verdient de zaak een echte samenwerking tussen economische spelers. Ze doet dan ook een beroep op haar klanten, leveranciers en andere belanghebbenden om samen werk te maken van herbebossing. 

We kunnen de situatie als onomkeerbaar beschouwen of als een aanzet om ruimer te denken dan alleen het nastreven van winst op korte termijn. "Laten we verder kijken dan dat en de zaken anders gaan bekijken. De afgelopen jaren hebben we rekening leren houden met onze negatieve impact. Vandaag moet elk bedrijfsmodel bij de meting van de resultaten ook de positieve impact integreren. Herbebossing past perfect in dat plaatje. Gelet op hun vele kwaliteiten en hoofdzakelijk positieve invloed, vormen bossen een essentieel duurzaam aspect", vertelt een enthousiaste Wilfried Remans, Head of CSR and Public Affairs bij BNP Paribas Fortis.

Bronnen: Le vif.be, the Conversation.com, agroforesterie.be, La Libre.be, de universiteit van Manchester, BNP Paribas Fortis, sciencesetavenir.fr, consoglobe.com 
Article

04.06.2018

De toekomst van de arbeidsmarkt anno 2030

Blauw, rood, groen of geel? Hoe zou de arbeidsmarkt er in 2030 uitzien? Adviesbureau PwC boog zich over deze vraag en kwam daarbij tot vier mogelijke scenario's. Een interessante denkoefening en vooral een mooie aanleiding voor een debat over de arbeidskrachten van de toekomst!

Hoe zal de arbeidsmarkt er in 2030 uitzien? Een relevante vraag in een tijdperk gekenmerkt door tal van technologische veranderingen: taken worden geautomatiseerd via machine learning, nieuwe beroepen maken hun opwachting en de 'menselijke' competenties moeten worden aangepast. Onze manier van werken ondergaat al enkele jaren een stevige verandering, en die verandering gaat steeds sneller. De volledige samenleving evolueert en (onder meer) hr-departementen staan voor een gigantische uitdaging. Denk maar aan begrippen als 'talent', competenties, manieren van werken, infrastructuur, tools, opleidingen en rekrutering. Bij de start van die enorme overgang tekende adviesbureau PwC vier mogelijke scenario's uit, gesymboliseerd door vier kleuren.

Rood: innovatie aan de macht

Een fictieve wereld waarin het aantal voltijdse Amerikaanse werknemers met een contract voor onbepaalde duur wordt ingeperkt tot... 9%! Deze nabije toekomst, waarbij weinig regels gelden, is voornamelijk bestemd voor specialisten, niches en de technologische vooruitgang. Alles gaat nog sneller (creativiteit, markttoegang) en de risico's zijn groter dan ooit: de successen van vandaag zijn immers de mislukkingen van morgen. Op de arbeidsmarkt vechten de bedrijven om steeds specifiekere talenten. Digitale platformen brengen vraag en aanbod automatisch met elkaar in contact en er woedt een hevige concurrentie rond de meest populaire competenties. En bij de werknemers? Niet langer hun diploma, maar wel hun ervaring en specialisaties zijn van belang.

Blauw: de macht van de reuzen

In de blauwe wereld van PwC staan de 'corporates' centraal. Hoe groter, krachtiger en globaler de bedrijven, hoe beter ze hun concurrenten kunnen verpletteren. De reuzen zijn aan de macht, verhogen hun winst en leggen hun wetten op, zelfs aan regeringen. En hun werknemers? Dat zijn supercompetente 'superarbeidskrachten' geworden. Ze zijn als het ware elitewerknemers van wie de prestaties, het welzijn en het risico op tekortkomingen extreem in de gaten worden gehouden. In ruil voor die continue druk en controle kunnen de werknemers uit de 'blauwe' toekomst rekenen op een brede waaier aan diensten, aangeboden door het bedrijf (kinderopvang, gezondheidszorg, enz.).

Groen: de kracht van maatschappelijk verantwoord ondernemen

Bedrijven moeten afstappen van voertuigen die rijden op fossiele energie en hun impact op het milieu en de samenleving verantwoorden. Een 'groene' toekomst dus, maar zeker geen green washing. Maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt een economische vereiste, onder meer onder druk van de publieke opinie (en dus ook van de consument). De technologische vooruitgang kan bedrijven helpen hun 'groene' doelstellingen te behalen en hun werknemers een aangepaste, evenwichtige en ethische werkomgeving te bieden. Waarden als vertrouwen en loyaliteit staan centraal in de relatie tussen werkgevers en werknemers.

Geel: de mens centraal

Ondanks de technologische vooruitgang blijft de mens in deze fictieve wereld de belangrijkste pijler van de samenleving. Het label 'made by me' – dat erop wijst dat er bij ontwerp en productie geen machines kwamen kijken – wordt erkend als een echte kwaliteitsgarantie. Deze utopie wordt gedomineerd door rechtvaardigheid en ethiek en ambachtelijk werk is heilig. Het concept 'goed werk' krijgt een plaats in de regelgeving en beroepsverenigingen zijn sterker dan ooit. Werknemers zijn solidair en willen iets 'goeds' doen via hun job. Flexibiliteit, autonomie en prestatie zijn de sleutelwoorden van de gele wereld. Maar over de nieuwe technologieën zijn de meningen verdeeld: voor sommigen doen ze goed, voor anderen dan weer net niet...

Met deze vier karikaturale scenario's wil PwC het debat openen over de arbeidskrachten van morgen. Daarnaast bespreekt het rapport ook de uitdagingen voor het hr-management. Meer weten? Lees hier het volledige rapport.

Discover More

Contact
Close

Contact

Zou u onderstaande vragen kunnen beantwoorden? Zo kunnen wij uw aanvraag sneller en op een meer geschikte manier behandelen. Alvast bedankt.

U bent zelfstandige, oefent een vrij beroep uit, start of leidt een kleinere, lokale onderneming? Ga dan naar onze website voor professionelen.

U bent particulier? Ga dan naar onze website voor particulieren.

Is uw onderneming/organisatie klant bij BNP Paribas Fortis?

Mijn organisatie wordt bediend door een Relationship Manager:

Uw boodschap

Typ de code die in de afbeelding wordt getoond:

captcha
Check
De Bank verwerkt uw persoonsgegevens overeenkomstig de Privacyverklaring van BNP Paribas Fortis NV.

Bedankt

Uw bericht is verzonden.

We antwoorden u zo snel mogelijk.

Terug naar de huidige pagina›
Top