Article

21.01.2020

Samen werken we aan een duurzame wereld!

Bent u klaar voor de stap naar duurzaam ondernemen? Ook uw bedrijf ontkomt er niet aan. Maar waar begint u? In welke fase u zich ook bevindt, doe een beroep op uw netwerk voor informatie en inspiratie.

Een van de gevolgen van de klimaatverandering is een grote nood aan nieuwe businessmodellen. We hebben businessmodellen nodig die in het teken van duurzaamheid staan en rekening houden met andere factoren zoals natuurlijke grondstoffen, de ecologische voetafdruk en de impact op de biodiversiteit en de mens. Door de roep om duurzaamheid staan bedrijven voor tal van uitdagingen. Maar hoe zich voorbereiden en actie ondernemen? Met welke stappen begint u? Welke oplossingen (financiële of andere) overweegt u? Hoe verandert u uw businessmodel? Welke veranderingen vinden er in uw activiteitensector plaats? Welke risico's en opportuniteiten zijn er? Wat verwachten uw klanten en partners? De weg naar sustainability is bezaaid met talloze vragen: vragen die elk bedrijf zich verplicht moet stellen, ongeacht hoever het al in dit veranderingsproces is gevorderd. Het delen van kennis en ervaringen is de sleutel tot een succesvolle omschakeling.

Netwerken werkt

In elke fase van duurzame verandering is het essentieel om u door een 'community' te omringen, aan evenementen deel te nemen en in relaties te investeren. Tijdens uw contacten met andere ondernemers, managers of experts neemt u de eerste stappen:

 • u doordringen van de dringendheid en de noodzaak van een paradigmashift: deze eerste stap is noodzakelijk om uw organisatie naar de weg van verandering te leiden;
 • uw kennis over duurzaamheid uitbreiden aan de hand van diverse thema's: biodiversiteit, plastic in de oceanen, smelten van de ijskappen, klimaatverstoring, watervoetafdruk, koolstofarme toekomst, hernieuwbare energiebronnen, enz.;
 • up-to-date informatie verzamelen op meerdere niveaus: recente marktontwikkelingen (klanten, concurrenten, innovaties ...), situatie in andere sectoren, veranderingsprocessen van andere bedrijven als referentie of nieuwe regelgevingen;
 • -op efficiëntere wijze de risico's van 'niets doen' identificeren voor uw bedrijfsactiviteiten, maar ook de opportuniteiten die een duurzaam businessmodel u bieden.

Zoek inspiratie

"Vele beekjes maken een groot water": dit spreekwoord is heel toepasselijk om de uitdagingen op het vlak van maatschappij en milieu aan te pakken. Alle individuele acties leiden samen tot één grote duurzame verandering. Steeds meer marktspelers beseffen dit en focussen op open innovatie, cocreatie en samenwerking. De weg naar duurzaamheid leggen we samen af. Alle spelers – bedrijven, overheden en particulieren – moeten hun steentje bijdragen. Via networking ontmoet u andere managers en ondernemers die uw bezorgdheden, vragen of twijfels delen. Of u spreekt met andere bedrijfsleiders die al een stap verder in hun veranderingsproces staan. Netwerkevents zijn de ideale plek om het debat op gang te brengen, nieuwe ideeën op te doen, ervaringen uit te wisselen, een gezonde wedijver te creëren, synergieën te stimuleren en best practices te delen. En last but not least: misschien vindt u er wel uw toekomstige technologiepartner …

Rol van accelerator

Uw netwerk is meer dan een gelegenheid voor ontmoeting en uitwisseling. Het is ook uw klankbord. Deze katalysator brengt initiatieven samen, maar laat u ook kennismaken met innovatieve bedrijven en oplossingen inzake duurzaamheid. Nieuwe projecten onder de aandacht brengen en ondersteunen werkt bevorderlijk voor de uitvoering ervan. Hoe? Een efficiënte community kan bijvoorbeeld de toepassing van een opkomende technologie een flinke duw in de rug geven. Veel spelers samen vormen een opwaartse spiraal: hoe meer early adopters, hoe meer de markt wordt aangespoord, hoe meer de prijzen worden gedrukt. Dankzij dit hefboomeffect kunnen geslaagde initiatieven ook op grotere schaal worden doorgevoerd.

Wie staat centraal in dit netwerk? Uw bank!

Misschien stelt u zich de vraag 'Hoe bouw ik een groot en rijk netwerk op?'. Daarvoor kunt u rekenen op uw bank. Dankzij haar centrale positie binnen het economische ecosysteem en haar kennis over het bedrijfsleven (innovatiegedreven scale-ups en start-ups, universiteiten en de publieke sector) in België en het buitenland is zij uw belangrijkste partner.

 

Benieuwd naar de vele initiatieven van het Sustainable Business Competence Centre?
Neem een kijkje op onze site of contacteer hen rechtstreeks.
Article

28.01.2020

Uw bank, een expert in duurzaamheid

De weg naar duurzaamheid ligt voor u open. Wie helpt u die eerste stap te zetten? Het SBCC: het competentiecentrum voor duurzaam ondernemen binnen uw bank. Maak kennis met deze gepassioneerde specialisten.

Uw bank is uw belangrijkste partner op weg naar een duurzamer bedrijf. Banken vormen dan ook het kloppende hart van onze economie. Uw bank is perfect geplaatst om u advies te geven en u te begeleiden tijdens uw hele traject. Daarnaast staat ze in voor de financiële kant van uw veranderingsproces en helpt ze u een uitgebreid netwerk op te bouwen. Voor deze multidisciplinaire missie steunt de bank op haar experten die veel meer zijn dan alleen maar bankiers.

Het SBCC, een expertisecentrum

Uw bank heeft sinds kort een Sustainable Business Competence Centre. Dit team is gespecialiseerd in duurzaam ondernemen en bestaat uit tien experten met diverse achtergronden. Ze vullen elkaar aan en delen één passie en één missie: bedrijven helpen in hun omschakeling naar een duurzaam businessmodel. Een van de troeven van het SBCC zijn de uiteenlopende profielen van ingenieurs en specialisten in business development. Samen ondersteunen ze bedrijven dankzij:

 • technische expertise in vier grote domeinen: koolstofvrije economie, circulaire economie, menselijk kapitaal en smart cities;
 • diepgaande kennis over ondernemerschap, vooral op het vlak van analyse, verandering en ontwikkeling van het businessmodel;
 • diverse ervaringen en trajecten (communicatie, financiële sector, change management, enz.);
 • een wetenschappelijke benadering waardoor ze elk soort thema kunnen onderzoeken en uitdiepen;
 • een duidelijke visie over financiële en niet-financiële oplossingen op maat van elk project;
 • ·networking – het samenbrengen van verschillende spelers zoals interprofessionele organisaties, bedrijven, overheidsinstellingen, ngo's, thematische investeringsfondsen, enz.

Een holistische visie op duurzame verandering

Omschakelen naar een duurzame economie is een complex thema waarbij diverse factoren een rol spelen. Daarom hanteert het SBCC een globale aanpak waarbij met al deze factoren rekening wordt gehouden (financiën, mensen, milieu, techniek, enz.). Deze holistische benadering is een grote troef voor de omschakeling van bedrijven … ook van uw bedrijf. Concreet wil dit zeggen dat het SBCC zijn acties afstemt op de maturiteit van elk project.

 • Voor bedrijven die de eerste stappen zetten:
  • de dialoog met alle marktspelers op gang brengen om hen sneller bewust te maken van de noodzaak tot verandering en hen te helpen de eerste stappen te bepalen;
  • advies geven en de bedrijven begeleiden om de wereld van morgen te begrijpen, waar alles nog vorm moet krijgen.
 • Voor bedrijven die al een stap verder staan:
  • inzicht krijgen in (en leren uit) innovatieprojecten van bedrijven die al een eind op weg zijn naar duurzaam ondernemen; initiatieven die nieuwe businessmodellen of nieuwe technologieën omarmen, onder de aandacht brengen en ondersteunen zodat ze een duwtje in de rug krijgen;
  • deze duurzame projecten financieel ondersteunen, aangezien het vaak om grote bedragen gaat: hetzij om een start te maken in het veranderingsproces, hetzij om de verandering op grotere schaal door te voeren.

Eén missie, één passie

"Niemand wint in een wereld die verliest!" Elk project is een deel van de oplossing. Alle bedrijven moeten veranderen om op een duurzamere manier zaken te doen. Er is nood aan een nieuw paradigma … en dat heeft het SBCC goed begrepen. Het uitgangspunt van zijn missie is tweevoudig: competentie opbouwen over alle duurzaamheidsthema's en bijdragen tot het vinden van oplossingen (al dan niet financieel). Een grote uitdaging ... die de bank graag aangaat. Het doel is duidelijk: verandering introduceren en laten zien dat er oplossingen voorhanden zijn. Bedrijven kunnen hun activiteiten gewoon voortzetten in een sector die volop verandert. Maar 'actie' is op dit moment het codewoord. Blijven wachten is geen optie. Met andere woorden? Bereid u voor op uw toekomst en draag uw steentje bij aan een duurzamere wereld.

 

Klaar om uw duurzame transitie te starten of verder te zetten?

Contacteer nu de experten van het SBCC!

Article

04.02.2020

ESG-criteria: veelzeggende indicatoren voor uw bedrijf

De prestaties van een onderneming beperken zich al lang niet meer tot de financiële resultaten. Tegenwoordig zijn milieu, ethiek en governance maar enkele van de ‘duurzame’ aspecten die van doorslaggevend belang zijn bij de analyse van het heden en de toekomst van een bedrijf.

Milieuzorg is een belangrijke, maar zeker niet de enige drijvende kracht achter de transformatie van bedrijven. Ook commerciële en economische aspecten spelen een rol. Het bestrijden van de klimaatverandering geeft aanleiding tot een nieuw paradigma waardoor business as usual niet langer een optie is voor bedrijven die slagkrachtig willen blijven. Wie wil blijven voldoen aan de marktvereisten, moet mee op de trein van de duurzame transitie springen ... Dat houdt nieuwe businessmodellen, bevoorradingsketens en transport- en mobiliteitsmiddelen in, maar ook aandacht voor de ecologische voetafdruk van bedrijven en een weldoordacht MVO-beleid (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen). Allemaal parameters waarmee bedrijven het verschil kunnen maken en zich profileren. Maar hoe wordt dat gemeten?

Focus op ESG-criteria

Dergelijke factoren die de nadruk leggen op milieuzorg, maatschappelijke verantwoordelijkheid en corporate governance zijn analyse-elementen met één welbepaald doel: beoordelen in welke mate een bedrijf (of sector of financiële titel) in zijn bedrijfsvoering of strategie rekening houdt met duurzame ontwikkeling en langetermijndoelstellingen. Ze helpen dus om te bepalen in welke mate een bedrijf zich engageert en bijdraagt aan een duurzamere toekomst. En dat op tal van verschillende vlakken. Of nog beter: de bedoeling van ESG-criteria is om objectieve gegevens te verschaffen die het mogelijk maken om de analyse van de prestaties van een bedrijf op lange termijn uit te breiden en te verrijken. En de feiten lijken inderdaad te staven dat bedrijven die goede ESG-praktijken opnemen in hun bedrijfsvoering, wel degelijk veerkrachtiger zijn en zelfs betere financiële resultaten voorleggen.

Wat zit er achter die ESG-criteria?

De analyse van de ecologische, maatschappelijke en governancefactoren steunt op een hele reeks elementen die de rechtstreekse of onrechtstreekse impact van een bedrijf meten:

 • De milieuaspecten hebben onder meer tot doel om de uitstoot van broeikasgassen, het energieverbruik, de afvalrecyclage en de ecologische voetafdruk (water, koolstof enz.) te meten.
 • De sociale of maatschappelijke aspecten hebben betrekking op de relaties van het bedrijf met alle andere stakeholders: medewerkers, klanten, leveranciers en partners. Maar ook de kwaliteit van de sociale dialoog en de diversiteit binnen de organisatie spelen hierin een rol. De analyse focust daarnaast ook op het ethische aspect en de naleving van de mensenrechten en de internationale arbeidswetgeving.
 • De governance-aspecten gaan over het directie-, management- en organisatiemodel van het bedrijf: de relaties met de aandeelhouders en de raad van bestuur (alsook het aantal vrouwen hierin), maar ook de bedrijfswaarden en hiërarchische verhoudingen, de transparantie van de lonen van de leidinggevenden en het besluitvormingsproces, het risicobeheer en de strijd tegen corruptie.

Een besluitvormingsmiddel

Het is dus zeker geen toeval dat ESG-criteria tegenwoordig even belangrijk zijn voor de holistische analyse van een bedrijf als de financiële verslagen. In die zin vormen ESG-criteria voor beleggers en financierders een belangrijk hulpmiddel voor hun besluitvorming en een goede manier om de prestaties van een bedrijf dat om fondsen of krediet komt vragen, te beoordelen. ESG-criteria zijn tegenwoordig onmisbaar om te garanderen dat een bedrijf écht begaan is met duurzaamheid – en zich dus niet laat vangen door de valkuilen van de zogenaamde greenwashing – volgens de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de VN.

De mate waarin die criteria doorwegen, neemt toe en dat komt doordat ESG-factoren niet langer worden beschouwd als bijkomstig. Integendeel: ze worden tegenwoordig door beleggers gezien als een ‘garantie’ voor een interessant rendement en een lager risico, aangezien ze een licht werpen op de financiële langetermijnprestaties. Zo weigeren steeds meer actoren om in zee te gaan met bedrijven die zich niet houden aan de internationale verdragen, die vervuilend zijn of een negatief imago meedragen. Dergelijke samenwerkingen zijn immers financieel riskant en schadelijk voor het eigen imago.

En u? Hoever staat u met het integreren van ESG-criteria in uw bedrijf?

Onze experten van het Sustainable Business Competence Centre
begeleiden u tijdens uw duurzame transitie.
Aarzel niet om hen te contacteren!
Article

08.01.2020

Een duurzamer businessmodel in vijf stappen

Geen enkel bedrijf ontsnapt eraan: de weg naar duurzaamheid ligt open. Om de uitdagingen van vandaag en in de toekomst aan te gaan, is duurzame verandering noodzakelijk. Maar hoe doet u dat precies?

Niet iedereen bevindt zich in dezelfde situatie. Elk bedrijf heeft zijn specifieke kenmerken en een eigen verhaal. Het legt een uniek parcours af en stelt weloverwogen ambities. Daarom is er niet slechts één weg naar duurzame verandering. Dit hangt onder andere af van welke stappen u al hebt genomen. In welke fase u zich ook bevindt, één ding is zeker: vandaag omschakelen naar een 'sustainable' businessmodel is een noodzaak om morgen te overleven. Net als bij alle transformaties begint alles met de wil om te veranderen. Daarna komt u in beweging, gaat u stap voor stap in de juiste richting en neemt u de eerste hordes ... zonder te slabakken! Wat zijn de belangrijke stappen in uw traject naar duurzaamheid? Welke vragen stelt u zich? Welke voordelen levert het op?

1. VOOR WELKE UITDAGINGEN STAAT U?

"Ook een tocht van duizend mijl begint met de eerste stap", zo luidden de wijze woorden van Lao Tse. Deze eerste bewustwording is van cruciaal belang. We hebben als het ware een elektroshock nodig om te beseffen dat we inspanningen moeten leveren voor een 'groene' maatschappij. Uw bedrijf moet zijn plek vinden in deze wereldwijde evolutie. Hoe? Door mogelijke risico's te vermijden en opportuniteiten te grijpen. Hoe bereidt u zich voor op deze toekomst? In welke mate leeft de klimaatuitdaging binnen uw bedrijf? Is duurzame verandering een slimme strategische zet? Aan de hand van dit soort vragen bepaalt u de 'duurzame' maturiteit van uw bedrijf.

Verzamel kennis en kom in beweging

U weet welke uitdagingen voor u liggen en u bent bereid om te veranderen ... maar waar begint u? Informatie is de sleutel in deze eerste sensibiliseringsfase:

 • Kijk wat er rondom u en binnen uw netwerk gebeurt (ook bij uw concurrenten).
 • Ga naar evenementen (deze thema's komen steeds vaker aan bod): businessgames, workshops over MVO, lezingen, enz.
 • Deel de informatie met uw medewerkers door het thema 'duurzaamheid' in het opleidingsaanbod te integreren, via uw interne communicatie, enz.

2. MAAK EEN VOLLEDIGE ANALYSE

Bij de volgende stap maakt u een overzichtelijke analyse van uw bedrijf. Het doel is om de gevolgen en risico's voor uw bedrijfsactiviteiten te bepalen:

 • Welke fysieke en economische risico's ontstaan er door de milieuproblematiek: toelevering van grondstoffen, gevolgen voor het klimaat, enz.?
 • Hebt u al een energie-audit uitgevoerd?
 • Wat is de ecologische voetafdruk van uw bedrijf? Hoeveel afval produceert u? Enz.
 • Hebt u een team of een verantwoordelijke voor duurzaamheid aangesteld?
 • Hoe staat het met uw interne procedures op dit vlak?
 • Wat vinden uw medewerkers, klanten of leveranciers van deze vragen? Enz.

Het doel van deze analyse is om uw bedrijf volledig in kaart te brengen met zijn sterktes, zwaktes, te verbeteren punten of zaken die aan verandering toe zijn. 

3. GA VOOR QUICK WINS

U bent de weg naar duurzame verandering ingeslagen: investeringen voor een kleinere ecologische voetafdruk, verbetering van uw afvalbeheer, invoering van een MVO-beleid (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen), inspanningen voor een beter welzijn van uw medewerkers of isolatie van uw bedrijfsgebouw. Deze maatregelen beperken één voor één de gevolgen en risico's voor uw bedrijfsactiviteiten, maar leveren u ook voordelen op korte termijn op. Deze quick wins vallen meestal net buiten uw corebusiness en hebben dus geen rechtstreekse band met uw businessmodel, maar ze zijn zeker een goede zet: een lager energieverbruik levert bijvoorbeeld flinke besparingen op, uw MVO-beleid trekt nieuwe talentvolle kandidaten aan en nieuwe klanten vallen voor uw 'duurzaam' imago.

4. OP NAAR EEN DUURZAAM BUSINESSMODEL

Deze stap neemt meer tijd in beslag omdat het hier om uw corebusiness gaat. Bent u klaar voor een radicale ommekeer? Het is van cruciaal belang dat u zich voorbereidt op een paradigmashift. In deze fase gaat u uw manier van zakendoen helemaal opnieuw overdenken en nieuwe bedrijfsplannen opstellen.

 • Wat is de bestaansreden van uw bedrijf?
 • Is uw businessmodel op duurzaamheid gericht?
 • Welke alternatieven bestaan er in uw sector?
 • Hoe zit het met de productie? Is het haalbaar om anders te werken?
 • Welke marktpositie neemt uw productaanbod in? Wat zijn de alternatieven? Enz.

Al deze vragen zorgen ervoor dat u out of the box gaat denken. Twee factoren staan centraal in uw duurzame businessmodel: de mens en onze planeet.

5. EEN BEDRIJF DAT SAMENWERKT EN INNOVEERT

Het vijfde punt is niet zozeer een laatste stap, maar eerder iets dat u in alle fasen van uw veranderingsproces integreert. Het doel? Nieuwe manieren van werken introduceren in de mentaliteit en gewoonten van uw bedrijf. Centraal hierbij staan een open innovatiecultuur, contacten met start-ups, cocreatie, collectieve intelligentie, duurzame governance op alle niveaus, enz. Hoe eerder u dit in uw activiteiten doorvoert, hoe sneller u de vruchten ervan zult plukken. Zo behoedt u zich voor de vele (juridische, commerciële ...) risico's die u boven het hoofd hangen. Nog beter zelfs, u verbetert uw positie op de markt en bent geloofwaardiger. Uw klanten, leveranciers, medewerkers en partners zien u als een bedrijf dat voor duurzaamheid kiest. En daar hebt u alleen maar baat bij. Deze soft cash levert hard cash op: dit zijn de werkelijke voordelen voor uw bedrijf, zoals nieuwe markten, nieuwe klanten, enz.

De weg naar duurzaamheid ligt voor u open ... Het is aan u om die eerste stap te zetten!

Kiest uw organisatie ook voor een duurzame toekomst?

Doe de test

Article

14.01.2020

De centrale partner op uw weg naar duurzame verandering? Uw bank!

Waarom zet een bank in op duurzaamheid? Het antwoord op deze vraag ligt voor de hand: bedrijven – de klanten van de bank – hebben meer dan ooit nood aan ondersteuning bij hun omschakeling naar duurzaamheid.

"Er is geen plan B, want er bestaat geen planeet B", zo verklaarde Ban Ki-moon tijdens de klimaatweek in New York in september 2014. De woorden van de voormalige secretaris-generaal van de Verenigde Naties zijn blijven hangen omdat ze de situatie perfect samenvatten: de enige optie is 'in actie schieten'. Er wordt verwacht dat iedereen zijn steentje bijdraagt aan deze verandering. Ook de banken dus! Ze hebben ook een goede reden: banken willen dat hun kostbare klanten het goed blijven doen en vooral ... dat ze klant blijven. Vanuit dit gemeenschappelijke belang wil de bank bedrijven ondersteunen in hun omschakeling naar duurzaamheid. Maar de rol van de bank gaat verder dan dat.

Centrale positie

Volgens de VN zullen er gigantische investeringen nodig zijn om de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (DOD's) tegen 2030 te halen. Het gaat om een jaarlijkse investering van 5.000 tot 7.000 miljard dollar. Wie is er beter geschikt voor deze uitdaging dan de financiële sector? De bank 'kent' en ondersteunt alle huidige marktspelers, van de publieke sector, kmo's, corporates, start-ups, ngo's tot de gezondheidssector, het onderwijs en particulieren. Ze bevindt zich in het hart van de economie en is meer dan ooit de motor die verandering op gang trekt. Haar missie? Deze omschakeling voor de hele maatschappij ondersteunen met een bijzondere focus op bedrijven die inzetten op duurzame verandering om de milieu-uitdagingen aan te pakken.

De drie pijlers van een 'duurzame' bank:

 1. Expertise: een bank is meer dan alleen maar bankier!
 2. De taak van een bank is uiteraard advies geven. Door de jaren heen heeft ze medewerkers bijeengebracht die echte specialisten in duurzaamheid zijn. Ze sensibiliseert bedrijven voor een noodzakelijke verandering en begeleidt hen gedurende het hele proces. Concreet betekent dit dat ze managers de risico's van 'niets doen' doet inzien. Ze helpt hen de opportuniteiten te grijpen die op hun pad komen dankzij een 'duurzaam' businessmodel. In haar missie dient de bank rekening te houden met de behoeften en maturiteit van elke marktspeler. Dit vertaalt zich onder andere door:

  • het delen van kennis en inzichten rond duurzaamheid, klimaatverandering, milieu-uitdagingen, ecologische verandering, enz.;
  • strategische denkwijzen binnen bedrijven te introduceren, te ondersteunen en aan te sturen;
  • de technische haalbaarheid van een project in eender welke activiteitensector te begrijpen en te analyseren (nieuwe technologieën, koolstofvrije economie, life sciences, circulaire economie, smart cities, enz.).
 3. Middelen: financiële ondersteuning van verandering
 4. Duurzaamheid vergt enorme investeringen. De bank is dan ook de ideale partner om de financiële kant van een strategische omschakeling voor haar rekening te nemen. Na een eerste fase waarin alle technische aspecten aan bod komen, zal de bank de vastgelegde plannen valideren en de managers begeleiden bij het financiële luik. Met andere woorden: welke middelen zijn er nodig? Welke financieringsopties zijn het best geschikt? Deze benadering biedt bedrijven een maximale gemoedsrust tijdens de overgang omdat er vanaf het begin rekening wordt gehouden met alle risico's, dus ook de financiële. Nog een belangrijke missie van de bank? Ze werkt als een 'katalysator' voor bedrijven die al verder staan in hun proces naar duurzaamheid om een stapje hoger te klimmen.

 5. Netwerken: samen staat u sterker
 6. Netwerken is de sleutel tot een duurzame verandering. Wie kan alle marktspelers beter samenbrengen dan de bank? Networking is dus essentieel om:

  • ervaringen te delen;
  • best practices te verspreiden;
  • innovatieve oplossingen in de kijker te plaatsen door de toegang tot bepaalde 'duurzame' nieuwe technologieën voor meer bedrijven financieel mogelijk te maken;
  • goedlopende kleinschalige projecten op grotere schaal te helpen doorvoeren.

Onze experten van het Sustainable Business Competence Centre
begeleiden u tijdens uw duurzame transitie.
Aarzel niet om hen te contacteren!

Discover More

Contact
Close

Contact

Zou u onderstaande vragen kunnen beantwoorden? Zo kunnen wij uw aanvraag sneller en op een meer geschikte manier behandelen. Alvast bedankt.

U bent zelfstandige, oefent een vrij beroep uit, start of leidt een kleinere, lokale onderneming? Ga dan naar onze website voor professionelen.

U bent particulier? Ga dan naar onze website voor particulieren.

Is uw onderneming/organisatie klant bij BNP Paribas Fortis?

Mijn organisatie wordt bediend door een Relationship Manager:

Uw boodschap

Typ de code die in de afbeelding wordt getoond:

captcha
Check
De Bank verwerkt uw persoonsgegevens overeenkomstig de Privacyverklaring van BNP Paribas Fortis NV.

Bedankt

Uw bericht is verzonden.

We antwoorden u zo snel mogelijk.

Terug naar de huidige pagina›
Top