Article

01.02.2016

Factoring: een succesverhaal

Factoring zit in de lift: vorig jaar klokte de markt af op een totaal van 61,2 miljard euro, goed voor een indrukwekkende groei van maar liefst 10,5%. Het marktaandeel van BNP Paribas Fortis steeg lichtjes van 38,4 naar 38,6%.

Ignace De Keyser, Sales & Marketing Director bij BNP Paribas Fortis Factor, licht het toenemende succes van factoring toe.

Hoe evolueert de Belgische factoringmarkt? Ziet u bepaalde trends?

“De groeicijfers bewijzen het: factoring wint duidelijk aan belang.  Vroeger was factoring veeleer een reddingsboei , vandaag is het een mainstreamoplossing die makkelijk kan wedijveren met bancaire oplossingen.  De liquiditeitscrisis en de opeenvolgende maatregelen zijn hier natuurlijk niet vreemd aan.

Factoring is natuurlijk niet helemaal te vergelijken met een bancaire oplossing.  Factoring biedt een onderneming immers meer dan alléén maar een flexibele financiering.  Debiteurenbeheer en risicodekking vervolledigen het aanbod van de Factor, al zijn  deze diensten de jongste jaren op het achterplan geraakt.  Factoring heeft een groot deel van zijn populariteit te danken aan het financieringsluik.

De slepende economische onzekerheid, de zoektocht naar nieuwe afzetmogelijkheden en de vaststelling dat ‘too big to fail’ een illusie is, verplichten bedrijven hun lage marges te beschermen.  Meer en meer ondernemers voegen dit luik toe aan hun factoroplossing.

Ook het uitbesteden van het debiteurenbeheer zit opnieuw in de lift. Veel grotere bedrijven hadden zich op dit vlak al geprofessionaliseerd maar besteden  vandaag alle non-core business zo veel mogelijk uit.  BNP Paribas Fortis Factor is deze dienstverlening altijd blijven koesteren.  Klanten kunnen daardoor genieten van een gespecialiseerd team dat garant staat voor  een continue opvolging, zowel  in binnen- als buitenland.”

Vanwaar deze ommekeer?

“Daar zijn twee grote redenen voor. Eerst en vooral zijn onze dienstverlening en onze manier van werken de afgelopen jaren ingrijpend veranderd. Dat ligt hoofdzakelijk aan de ontwikkeling van nieuwe communicatietechnologieën. Een aantal jaar geleden verliep alle communicatie nog per post of per fax, moesten facturen manueel worden verwerkt en ingebracht in het systeem, gebeurde ook de rapportering manueel, … Kortom, een tijdrovend proces met veel kans op fouten.

Vandaag voert de overgrote meerderheid van onze klanten deze gegevensoverdracht volledig elektronisch uit, rechtstreeks vanuit hun boekhoudpakket. Daardoor neemt het hele proces – van het opstellen van de factuur door de klant tot het ontvangen van de financiering – nog maximaal 2 dagen in beslag, afhankelijk van de kwaliteit van het bestand dat we ontvangen. Ook het risico op fouten is hierdoor sterk verminderd. Dankzij die innovaties verloopt factoring tegenwoordig veel sneller en eenvoudiger dan vroeger, wat ook de kostprijs voor onze klanten positief heeft beïnvloed.

Ten tweede zijn ook de doelgroep en het gebruik van factoring sterk geëvolueerd. Vroeger stelden banken factoring voor aan klanten die te risicovol geworden waren om nog via traditionele kredieten te financieren. Een laatste kans op kortetermijnfinanciering, zeg maar, die de bank veel beter beschermde in geval van faillissement van de klant. Sommige ondernemingen zagen zich dus min of meer gedwongen om via factoring te werken en waren daar uiteraard niet zo gelukkig mee. Tel daar nog de administratieve omschakeling bij op en je snapt meteen waarom factoring een slechte naam kreeg. ‘Wat zullen mijn klanten denken?’ was in die tijd dan ook het vaakst gehoorde tegenargument.

De kentering kwam er enkele jaren geleden onder invloed van de Bazel II-regelgeving. Die verplichtte banken een kapitaalbuffer aan te houden om hun risicovolle activiteiten in te dekken. Voor factoring, lag die buffer beduidend lager dan voor klassieke kredieten, wat deze formule veel interessanter maakte voor de banken. Daarom begonnen ze factoring ook aan te bieden aan klanten met goede kredietwaardigheid, die er op hun beurt het potentieel van inzagen.

Door deze twee evoluties gaan steeds meer bedrijven gebruikmaken van werkkapitaalfinanciering via factoring, en dit voor een langere periode. Twintig jaar geleden bleef een klant gemiddeld 2 à 3 jaar bij ons, ondertussen is die termijn verdubbeld.”

Zal Bazel III die trend nog versterken?

“Dat staat als een paal boven water. Bazel III heeft de banken nog striktere kapitaalvereisten opgelegd, wat factoring alleen maar aantrekkelijker zal maken. Bovendien legt de nieuwe richtlijn veel krachtiger de nadruk op liquiditeit.

Daarbij speelt de operationele relatie tussen bank en klant een belangrijke rol: als een onderneming haar geldstromen toevertrouwt aan een bank, mag die het risico op verlies van liquiditeit als ‘beperkt’ inschatten en een lagere liquiditeitsbuffer aanhouden. Ook hier is factoring dus een schot in de roos.”

Wat maakt factoring dan zo aantrekkelijk voor ondernemingen?

 “Een financieel gezonde onderneming kan er baat bij hebben om de debiteurenadministratie aan ons uit te besteden. Terwijl wij achter de facturen aan gaan, kan de klant zich volop op zijn business toeleggen. In de overgrote meerderheid van de gevallen slagen we er ook in om de facturen 25% sneller te innen dan de klant zelf. Dankzij onze ervaring – we kennen de vaakst gebruikte smoezen – en naambekendheid kunnen we de debiteuren ertoe aanzetten hun betaaltermijnen beter te respecteren. Want niemand wil toch bij een financiële partner de indruk wekken een onbetrouwbare betaler te zijn?

Belangrijker is dat factoring een flexibeler vorm van financiering is dan klassieke bankkredieten. Zeker omdat de financiering de omzet volgt: als die stijgt en de onderneming meer facturen uitschrijft, stijgt de financiering mee. Heel interessant dus voor groeibedrijven.

Ook het ‘offbalance’ aspect van factoring speelt een doorslaggevende rol. Daardoor verbeteren zowel de balansratio’s als de kredietwaardigheid van de onderneming.”

Is het dan een typisch crisisproduct?

 “Neen, beslist niet. Factoring gedijt het best in economisch volatiele tijden, dus zowel in periodes van crisis als van groei. In die omstandigheden is het cruciaal dat ondernemingen hun vorderingen snel kunnen omzetten in cash. Bij een rustig voortkabbelende economie speelt dat effect minder.

Daarom kende de factoringmarkt ook zo’n enorme groei in de periode 2009-2010, toen de financieel-economische crisis in alle hevigheid woedde. Doordat debiteuren steeds later gingen betalen, kregen veel ondernemingen te kampen met liquiditeitsspanningen. Een snellere inning via factoring kan die spanning al voor een groot deel opvangen. Zeker als je die snellere inning koppelt aan een formule met risicodekking tegen niet-betaling en bescherming tegen debiteuren die in faling gaan.

Maar ook bij een opwaartse conjunctuurbeweging is factoring interessant. Als bedrijven meer orders binnenkrijgen en hun omzet stijgt, ontstaat er opnieuw een liquiditeitsspanning omdat hun behoefte aan werkkapitaal groeit. Factoring is dan een heel flexibele formule om die behoefte aan werkkapitaal te financieren op basis van de groeiende handelsvorderingen.

Een crisisproduct is het dus allerminst, elke onderneming kan er baat bij hebben. En de beste manier om het effect van factoring te bewijzen, is het gewoon te doen!”

Article

01.02.2016

Hoe werkt factoring?

Het principe van factoring is eenvoudig: u draagt uw commerciële vorderingen (facturen) over aan een derde partij – de factor –, al dan niet in combinatie met een dekking tegen niet-betaling. Op het moment dat u de factuur verstuurt aan uw debiteur, kan de factormaatschappij tot 85% van het bedrag bevoorschotten. Zo hoeft u niet op betaling te wachten en kunt u meteen over de fondsen beschikken. De factormaatschappij neemt ook de verdere inning en opvolging voor haar rekening.

Afhankelijk van de specifieke behoeften van uw onderneming kunt u een beroep doen op volgende diensten:

Overname van uw debiteurenadministratie

Als u voor dit luik van de dienstverlening opteert, draagt u uw debiteurenbestand geheel of gedeeltelijk over aan de factormaatschappij in ruil voor een vergoeding of factorloon. De factormaatschappij neemt volgende taken voor haar rekening:

 • inboeken van de facturen en creditnota’s na een grondige controle en gevolgd door een update van de debiteurgegevens.
 • afpunten en toewijzen van inkomende betalingen, inclusief controle van deelbetalingen en betalings- of factuurreferenties.
 • aanmaken en ter beschikking stellen van online rapportering en statistieken, zodat u permanent een duidelijk zicht hebt op de status van de openstaande handelsvorderingen en al ontvangen betalingen.

Goed om te weten

Het overnemen van uw debiteurenbestand gebeurt op basis van een grondige analyse door de factormaatschappij. Die kan beslissen om een aantal debiteuren contractueel uit te sluiten, bijvoorbeeld omdat hun kredietwaardigheid bijzonder slecht is, het om natuurlijke personen of verbonden ondernemingen gaat, ze vanuit landen opereren met een hoog risico op wanbetaling of kennen hebben gegeven dat ze niet via factoring willen betalen.

Inning en opvolging van uw openstaande facturen

In dit geval staat de factormaatschappij volledig in voor de inning van uw openstaande debiteurenvorderingen en voor de verdere schriftelijke en telefonische debiteurenopvolging. Zo houdt u zelf meer tijd over om de goede relaties met uw klanten verder uit te bouwen.

Concreet maakt u de facturen op en verzendt ze elektronisch vanuit uw boekhoudprogramma naar de factormaatschappij, die de verdere inning en opvolging voor haar rekening neemt. Door haar expertise en ervaring slaagt de factormaatschappij er doorgaans in de factuur 25% sneller te innen dan uw eigen administratie. Als ‘derde partij’ boekt ze in de meeste gevallen ook op het vlak van betalingsaanmaningen betere resultaten.

Ook hier volgt u het hele proces op de voet via een online toepassing, zodat u voortdurend op de hoogte blijft van de evolutie van uw debiteurenportefeuille. Zo kunt u op elk moment gedetailleerde informatie opvragen over openstaande facturen, creditnota’s, betalingen, disputen, …

Bevoorschotting op basis van uw facturen

Veel ondernemingen die gebruikmaken van factoring, doen naast de uitbesteding van hun debiteurenbeheer ook een beroep op bevoorschotting op basis van hun openstaande facturen.

Hierbij bevoorschot de factormaatschappij onmiddellijk na ontvangst van de factuur al een percentage van het factuurbedrag – doorgaans tussen 75 en 85%. Het saldo ontvangt u wanneer uw debiteur aan de factormaatschappij heeft betaald. In ruil betaalt u een interest op het gefinancierde bedrag.

De voordelen van deze vorm van bevoorschotting zijn onmiskenbaar:

 • u genereert bijkomend werkkapitaal op basis van uw openstaande debiteurenportefeuille.
 • u verbetert uw cashpositie, zodat u makkelijker kunt investeren of nieuwe markten aanboren. Bovendien kunt u als snelle betaler interessante kortingen bedingen bij uw leveranciers.
 • er is een directe link tussen uw beschikbare cash en uw omzetgroei: meer verkopen betekent meer financiering voor de verdere groei van uw onderneming.

Risicodekking tegen niet-betaling

Factormaatschappijen bieden verschillende formules aan waarmee u zich tot 100% kunt indekken tegen het risico op niet-betaling van uw openstaande facturen. Zo hoeft u zich niet langer het hoofd te breken over eventuele wanbetalingen door uw debiteuren. Deze extra betalingszekerheid maakt het u bovendien makkelijker om flexibele betalingsvoorwaarden toe te staan, wat u een belangrijk concurrentievoordeel kan opleveren.

Onder deze dekking vallen volgende risico’s:

 • bewezen insolventie, onder meer als gevolg van een faillissement of gerechtelijk akkoord.
 • vermoedelijke insolventie: wanneer de debiteur na een contractueel vastgelegde termijn volgend op de vervaldag van de factuur – doorgaans 90 dagen – zijn vordering nog steeds niet heeft betaald.

Als één van uw debiteuren in gebreke blijft, zal de factormaatschappij u binnen de afgesproken termijn na de vervaldag van de factuur en binnen de vooraf goedgekeurde kredietlimieten het verschuldigde bedrag volledig uitbetalen.

Goed om te weten

Een kredietverzekering is ook bijzonder handig om uw exporttransacties te beschermen. Via de kredietverzekeraar krijgt u immers toegang tot:

 • informatie over de kredietwaardigheid van uw buitenlandse debiteuren
 • informatie over de specifieke risico’s die verbonden zijn aan het land van bestemming
 • bank- en douanegaranties bij uw buitenlandse handelspartner
 • een invorderingsdienst wanneer uw buitenlandse debiteur zijn factuur niet betaalt
Article

01.02.2016

Welke voordelen biedt factoring?

Minder risico, meer werkkapitaal en vooral meer tijd om u op uw kernactiviteiten te richten. En dat zijn nog maar enkele troeven van factoring.

Kampt u regelmatig met onbetaalde facturen of laattijdige betalingen door uw debiteuren en neemt de opvolging hiervan te veel commerciële tijd in beslag? Wilt u het risico op niet-betaling vermijden en extra middelen vrijmaken?

Dan kan factoring een oplossing bieden:

U bespaart tijd en kosten

Door uw debiteurenadministratie toe te vertrouwen aan een externe partner, zet u vaste kosten om in variabele kosten. Zo drukt u niet alleen de algemene werkingskosten en personeelskosten, maar hoeft ook niet langer voortdurend te investeren in nieuwe of veranderende technologieën. U ondervindt eveneens minder problemen bij langdurige afwezigheid of vertrek van administratieve medewerkers of een tijdelijke verhoging van de werkdruk. Het grootste pluspunt is echter dat u meer armslag krijgt om te ondernemen, doordat u extra tijd kunt vrijmaken voor uw klanten.

U vermijdt wanbetalingen

Doordat de factormaatschappij uw debiteurenportefeuille grondig doorlicht, krijgt u een beter zicht op hun kredietwaardigheid. Die analyse kan ook voor uw potentiële klanten in binnen- en buitenland gebeuren. Zo werkt u altijd op basis van betrouwbare handelsinformatie en verliest u geen tijd en energie aan debiteuren met een hoog risico. Dankzij haar expertise zal de factormaatschappij ook sneller mogelijke fraudepogingen onderscheppen.

Kiest u daarnaast voor een risicodekking tegen niet-betaling, dan kunt u zich tot 100% indekken tegen wanbetaling. Zo vermijdt u liquiditeitsproblemen door onbetaalde facturen en beschermt u het geïnvesteerde vermogen in uw onderneming. Doordat de factormaatschappij u de schade op een overeengekomen tijdstip na vervaldag uitbetaalt, kunt u een nauwkeurige liquiditeitsplanning maken.

U maakt meer werkkapitaal vrij

Debiteuren hebben de neiging om sneller te betalen aan een factormaatschappij dan rechtstreeks aan de leverancier. Hierdoor daalt de gemiddelde looptijd ‘days sales outstanding’ (DSO) van uw vorderingen, wat voor uw onderneming een geringere behoefte aan bijkomende financiering en dus een directe interestbesparing betekent.

Bovendien int u sneller zonder uw debiteuren onder druk te zetten of uw betalingstermijnen aan te scherpen, wat altijd delicaat is in een commerciële relatie.

Als u uw facturen ook laat bevoorschotten door de factormaatschappij, vermijdt u liquiditeitsspanningen. Uw financiering is immers gekoppeld aan uw omzet, zodat u altijd de bijkomende behoefte aan werkkapitaal kunt dekken op basis van uw handelsvorderingen.

U geniet een sterkere onderhandelingspositie dankzij betere ratio’s

De factoringoplossingen met risicodekking laten toe om onder bepaalde voorwaarden off-balance te werken. Dit betekent dat uw balans verkort, de nettoschuldgraad vermindert en de liquiditeits- en solvabiliteitsratio’s van uw onderneming verbeteren. Dat heeft niet alleen positieve gevolgen voor de kostprijs van de dienstverlening bij uw bank, maar beïnvloedt ook uw leveranciers, belangrijke debiteuren en kredietverzekeringsmaatschappijen bij de inschatting van hun risico.

U volgt uw debiteurenbeheer op de voet

Dankzij de online opvolging en rapportering blijft u voortdurend op de hoogte van de evolutie van uw debiteurenportefeuille. Zo kunt u op elk moment gedetailleerde informatie opvragen over openstaande facturen, creditnota’s, betalingen en disputen, en weet u precies over hoeveel liquiditeiten u kunt beschikken.

En voor uw debiteuren?

 • Dankzij de tussenkomst van de factormaatschappij geniet u veel meer betalingszekerheid, waardoor u uw debiteuren langere betaaltermijnen kunt aanbieden.
 • Bij elke inning bezorgt de factormaatschappij een duidelijke reporting aan uw debiteur, zodat die zijn betalingen makkelijk kan opvolgen.
 • Buitenlandse debiteuren hoeven niet voor bijkomende waarborgen te zorgen.
Article

01.02.2016

Factoring: hoe zit het met de risico’s?

Door uw facturatie uit te besteden, bespaart u heel wat tijd, energie en middelen. Maar hoe zit het met het risico?

Dat hangt af van de overeenkomst die u met de factormaatschappij hebt ondertekend:

 • bij ‘non-recourse factoring’, ook wel factoring zonder verhaal genoemd, draagt u het risico op niet-betaling van de facturen over aan de factormaatschappij. Hierbij wordt een indekking tegen niet-betaling voorzien tot 100% van de vordering, weliswaar binnen vooraf vastgelegde limieten.

 • bij ‘recourse factoring’, of factoring met verhaal, blijft het risico op niet-betaling van de facturen bij uw onderneming liggen. Als de factor er na een bepaalde periode en herhaalde aanmaningen niet in slaagt om een debiteur te laten betalen, dan zal hij de vordering op u verhalen.

  In dat geval zult u zelf alsnog moeten proberen om het openstaande bedrag bij de betreffende debiteur te recupereren via gerechtelijk incasso. Daarvoor kunt u zelf een deurwaarder of incassobureau inschakelen, maar ook de meeste factoringmaatschappijen bieden deze dienstverlening aan.

De factormaatschappij zal bij de risicowaardering en prijszetting uiteraard ook rekening houden met de kwaliteit van uw debiteurenportefeuille.

Article

01.02.2016

Factoring in het buitenland: betere risicobeheersing

Ook wanneer u zakendoet met het buitenland, en zeker wanneer u exporteert, is het aan te bevelen om de opvolging, risicodekking en financiering van uw buitenlandse vorderingen toe te vertrouwen aan een factormaatschappij.

Daar zijn meerdere goede redenen voor:

 • indekking tegen wanbetaling: het is immers lang niet altijd vanzelfsprekend om de kredietwaardigheid van een buitenlandse debiteur in te schatten.
 • de wetgeving en handelsgebruiken rond facturatie kunnen sterk verschillen van land tot land. Wanneer u zelf int vanuit België, kan het gebrek aan kennis van de lokale gewoonten voor problemen zorgen.
 • betere risicobeheersing: als uw buitenlandse debiteur failliet zou gaan, beschikt het lokale filiaal van uw factormaatschappij over een sterkere juridische basis om eventuele openstaande facturen te helpen invorderen.

Welke dienstverlening de factormaatschappij precies aanbiedt, hangt af van de organisatie van uw onderneming:

 • U exporteert en maakt zelf facturen op aan uw buitenlandse debiteuren
  In dit geval kan de factormaatschappij in de meeste landen ter wereld de facturen innen, opvolgen, financieren en indekken. Dat gebeurt via een netwerk van zustermaatschappijen of via correspondent-factormaatschappijen.
 • U factureert via uw buitenlandse filialen
  In dit geval zal de factormaatschappij via haar eigen lokale vestigingen een factoringcontract aanbieden aan uw verschillende filialen. Zo kunnen uw mensen ter plaatse een beroep doen op de diensten van lokale experts, volledig volgens de lokale handelsgewoonten en in hun eigen taal.

Discover More

Contact
Close

Contact

Zou u onderstaande vragen kunnen beantwoorden? Zo kunnen wij uw aanvraag sneller en op een meer geschikte manier behandelen. Alvast bedankt.

U bent zelfstandige, oefent een vrij beroep uit, start of leidt een kleinere, lokale onderneming? Ga dan naar onze website voor professionelen.

U bent particulier? Ga dan naar onze website voor particulieren.

Is uw onderneming/organisatie klant bij BNP Paribas Fortis?

Mijn organisatie wordt bediend door een Relationship Manager:

Uw boodschap

Typ de code die in de afbeelding wordt getoond:

captcha
Check
De Bank verwerkt uw persoonsgegevens overeenkomstig de Privacyverklaring van BNP Paribas Fortis NV.

Bedankt

Uw bericht is verzonden.

We antwoorden u zo snel mogelijk.

Terug naar de huidige pagina›
Top