Article

28.09.2017

De fabriek die robots en mensen leert samenwerken

In de fabriek van de toekomst gebruikt Siemens artificiële intelligentie om robots en mensen slim te laten samenwerken.

Meer en meer mensen zullen in de toekomst moeten samenwerken met robots en dat zal ongetwijfeld gebeuren met vallen en opstaan. Om alles gesmeerd te laten verlopen, rekent Siemens op artificiële intelligentie (AI). In de toekomst zal de Duitse technologiespecialist in zijn fabriek software gebruiken om taken toe te wijzen aan mensen en robots en hen in staat te stellen elkaar te helpen.

Die dirigent luistert naar de naam Click2Make. Hij weet waar mensen en robots goed in zijn, of een werknemer links- of rechtshandig is, welke talen hij spreekt, enz. Die doorgedreven kennis van ieders kunnen stelt hem in staat om het teamwerk te optimaliseren. Zo kan de AI een machine vragen om verschillende onderdelen te brengen, die de mens vervolgens moet monteren. Bovendien zal die ploegbaas van de nieuwe generatie erop toezien dat alle veiligheidsvoorschriften worden nageleefd en hulp sturen wanneer een menselijke werknemer een te zware last probeert op te tillen. Aangezien de bewegingen van mensen minder voorspelbaar zijn dan die van robots, wordt de fabriek uitgerust met camera's die alle verplaatsingen registreren. Op die manier worden botsingen voorkomen.

Heel wat deskundigen, zoals Mélanie Cook, zijn van mening dat de mens moet samenwerken met robots om tot een vorm van verhoogde intelligentie te komen. Dat is precies wat er in deze fabriek van de toekomst zal gebeuren. Maar wat als robots té slim en zelfstandig worden? Reden te meer voor de mens om zich te concentreren op de eigenschappen waarin hij uitblinkt: verbeelding, creativiteit en emotionele intelligentie. Dat zegt ook de kenner ter zake, John Hagel.

Bron: L’Atelier
Article

24.01.2017

Belgische bedrijven zijn optimistisch

Aan het begin van dit jaar is het klimaat gunstig voor de bedrijven in België, zo blijkt uit een studie. De aanwervingsindicatoren staan in het groen. Zelfs het optimisme over de lange termijn gaat erop vooruit.

2017 begint positief voor de ondernemingen in ons land, zo leert de 26e editie van de driemaandelijkse enquête van SD Worx over de werkgelegenheid ons. 36% van de kmo's verwacht dat ze er in het lopende jaar personeel bij zullen krijgen. Ter vergelijking: in 2016 was dat nog 28,3%. In een jaar tijd is het optimisme voor de lange termijn met 7,5% toegenomen.

"Een derde van de ondernemingen heeft de intentie in het eerste kwartaal personeel aan te werven."

Opmerkelijk is dat de kmo's het meest optimistisch zijn: 11% plant extra aanwervingen in vergelijking met vorig jaar. En ook bij de micro-ondernemingen is het enthousiasme voelbaar: 30,5% van de bedrijfsleiders denkt dat hun personeelsbestand tegen 2018 zal groeien (vorig jaar was dat nog 21%). In de categorie daarboven (tot 20 medewerkers) overweegt 45% het personeelsbestand op te schroeven (36,5% in 2016). Het nieuws is symbolisch: kmo's vertegenwoordigen immers 99,8% van de ondernemingen in Europa. In 2014 hadden zij samen 90 miljoen werknemers in dienst, dat is 67% van de totale tewerkstelling in de EU.

Thierry Van Eesbeeck, strategisch adviseur bij SD Worx, legt uit dat de grootste ondernemingen minder direct de gevolgen lijken te ondervinden van dit herwonnen optimisme over de werkgelegenheid, maar dat ze er wel van profiteren:

"De verwachtingen van de grootste ondernemingen over de jobmarkt veranderen niet significant in vergelijking met vorig jaar." Toch benadrukt hij dat de globale resultaten bemoedigend zijn: "De vooruitzichten voor de werkgelegenheid blijven uitstekend. De cijfers van 2017 behoren tot de top 3 van de beste percentages die ooit zijn opgetekend."

Hieronder ziet u de driemaandelijkse evolutie van kmo's die respectievelijk een stijging, een status-quo of een daling van de totale werkgelegenheid verwachten:

(Bron: SD Worx)

De evolutie sinds september 2010 van de ondernemingen die overwegen in de loop van het komende kwartaal personeel aan te werven, ziet u hier:

(Bron: SD Worx)

De studie van SD Worx onderstreept een specifiek Belgisch fenomeen, want dat optimisme wordt niet noodzakelijk gedeeld in de rest van Europa. Zo laat de recente 27e editie van de barometer van de financieringen en de toegang tot krediet van kmo's in Frankrijk een heel ander geluid horen. De ongerustheid over de economie lijkt het bij de bedrijfsleiders nog te winnen op hun perspectieven en hun aanwervingsplannen. Dat fenomeen wordt op Europees niveau nog versterkt door de Griekse crisis en ruimer door de schuldencrisissen in verschillende Europese landen.  

Article

07.02.2017

Schakel externen in als mentors

Veel bedrijven werken met tijdelijke externe medewerkers. Door ze ook in te zetten als mentors laat je ze nog meer renderen. Een win-win voor iedereen, want zowel de vaste mensen, de organisatie als de externen zelf varen hier wel bij.

Organisaties werken steeds meer met onafhankelijke tijdelijke medewerkers, ook ‘agile talent’ genoemd. Vaak wordt er op hen beroep gedaan omwille van hun expertise bij een bepaald project of initiatief. De voordelen daarvan zijn al vaak belicht.

Waar tot dusver nog niet veel aandacht aan geschonken werd, is de bijdrage die externen kunnen leveren als mentors. Professionals vinden het namelijk vaak prettig om juniors bij te staan in hun werk en jongere werknemers zijn meestal blij met de training en ontwikkeling die ze zo krijgen. Uit onderzoek van Google blijkt namelijk dat minder dan 20% van de werknemers in Silicon Valley vindt dat hun opleiding tegemoet komt aan hun doelen en behoeften. Een interessant aspect aan externen is ook dat ze meestal ook ondernemers zijn. Ze hebben hun eigen bedrijf, dat ze uitgebouwd hebben, waarvoor ze strategieën ontwikkeld hebben, ze onderhouden relaties met klanten, bieden een dienst die een bepaalde behoefte beantwoordt enzovoort. Deze ondernemersgeest is waardevol en is meestal minder aanwezig bij voltijds personeel.

Om externe medewerkers extra in te zetten kunnen leidinggevenden deze vijf stappen zetten:

1.  Zorg voor coachingrelaties

Externen worden vaak ingeroepen bij een crisis. In dat geval is het natuurlijk moeilijker om een coachingrelatie met de vaste medewerkers te organiseren. Maar in minder dringende omstandigheden kan het wel prima. Het beste is om dit op een structurele manier te laten gebeuren, bijvoorbeeld door een omlijnd mentorschap, of op een informele manier, door een samenwerking met de vaste mensen.

2.  Voorzie kanalen voor kennisdeling

Het is een goed idee om ook los van het project externen te vragen naar hun expertise, inzichten en de innovaties in hun veld. Dit kan in een informele lunch met het team of bij after action-reviews.

3.  Schakel externen in bij teamwerk

Samenwerken aan oplossingen is altijd een goed idee: het zorgt voor betere resultaten en bevordert de teamspirit. Hierbij agile talent betrekken biedt jonge professionals een opportuniteit om met een andere aanpak in aanraking te komen. Bovendien leidt het tot betere relaties tussen de externen en het personeel.

4.  Betrek externen bij feedback

Organiseer een systeem waarbij externen feedback kunnen geven aan het vaste personeel. Vaste mensen kunnen leren van zo’n visie van buitenaf en zich zo tot een betere professional ontwikkelen.

5.  Leer de netwerken van externen kennen

Agile talent heeft vaak andere netwerken dan de interne teamleden. De kans is groot dat je nieuwe dingen leert kennen door hen vragen te stellen als: welke innovaties vind je interessant? Wat lees je? Wie heeft interessante ideeën?

Conclusie: we leven in een tijd waarin technisch en professioneel bijblijven steeds belangrijker, maar ook steeds moeilijker wordt. Mentoring is een goede tool die managers kunnen inzetten om de ontwikkeling van hun team vooruit te helpen. Kortom, agile talent ook als coaches gebruiken is een efficiënte manier om de investering van de organisatie te maximaliseren.

Lees het volledige artikel

(Bron: www.hbr.org)
Article

09.02.2017

Een slechte sfeer kost meer dan je denkt

Onvriendelijkheid op de werkvloer is niet alleen onaangenaam, het zorgt ook voor minder prestaties, slechtere klantrelaties en daardoor minder inkomsten. Een analyse met onderbouwde tips van adviesbureau McKinsey.

De onvriendelijkheid op de werkvloer is volgens een recent McKinsey-rapport de laatste jaren gestegen. Met ‘onvriendelijkheid’ wordt bedoeld: alle acties waardoor werknemers zich niet gerespecteerd voelen, zoals bewust genegeerd of ondermijnd worden door collega’s of publiekelijk gekleineerd worden door een manager. Het adviesbureau noteerde dat in ’98 de helft van de werknemers zich minstens een keer per maand bot bejegend voelde, in 2011 was dat getal opgelopen tot  55% en in 2016 tot maar liefst 62%.

McKinsey identificeert hiervoor de volgende oorzaken:

  • ·veel mensen werken tegenwoordig thuis, waardoor werknemers zich geïsoleerder en minder gerespecteerd voelen;
  • de globalisering die voor culturele clashes kan zorgen;
  • een groeiend narcisme onder jongere werknemers en het digitale tijdperk waarbij je via e-mail vaker een misverstand hebt en mensen sneller een kleinerende opmerking durven maken.

Deze groeiende ruwheid heeft gevolgen, stelt het internationale adviesbureau. Uit hun onderzoek komt naar voor dat werknemers die zich slecht behandeld voelen beduidend mindere prestaties neerzetten. Zo meldt 47% van de bevraagden die met regelmatig met botheid te maken krijgt, bewust minder tijd op het werk door te brengen. 66% geeft aan dat zijn werk eronder lijdt, 38% zegt zelfs zijn werk bewust minder zorgvuldig te doen en 78% laat weten zich minder verbonden te voelen met de organisatie. Nog een paar opmerkelijke cijfers: 80% zegt  behoorlijk wat tijd te verliezen door zich zorgen te maken over het incident en 63 % verliest werktijd door de ‘agressor’ proberen  te mijden.

Een andere belangrijk nadelig effect van een slechte sfeer is het grote personeelsverloop, wat een bedrijf handenvol geld kost. Mensen die met een regeling vertrekken moeten namelijk uitbetaald worden, wat vooral in het geval van hoge functies enorm kan oplopen. Daarbij kost het zoeken, aanwerven en opleiden van nieuw personeel ook veel tijd en dus geld. Uit het McKinsey-onderzoek blijkt dat 12 % van de mensen die slecht behandeld worden, uiteindelijk hun baan opgeven.

Ook de relaties met klanten lijden onder een onvriendelijke werksfeer. Het onderzoek van het adviesbureau toont aan dat consumenten minder geneigd zijn om  iets te kopen van bedrijven die ze als ‘bot’ percipiëren. Het maakt hen niet uit of die onbeleefdheid naar hen of  naar de werknemers gericht is. Bovendien werken personeelsleden die slecht behandeld worden hun frustraties vaak op klanten uit. 25% van de werknemers die in hun job ruw gedrag ervaren, geven toe dit te doen.

Uit het onderzoek komt ook dat als mensen zich niet gerespecteerd voelen engagement, teamwerk, kennis delen, samenwerking en innovatie de eerste elementen zijn die wegvallen. Omgekeerd, als er een psychologisch veilige sfeer is, presteren ze individueel meer, stellen ze zich behulpzamer op tegenover anderen, en durven ze risico’s te nemen, wat vernieuwing in de hand werkt.

Enkele tips:

  • Het Mc Kinsey-onderzoek toont aan dat contacten die energie verslinden een veel negatievere impact hebben op de prestaties dan dat een energiegevende relatie positieve effecten heeft. Houd ‘toxische’ mensen dus zoveel mogelijk buiten de deur. Dit doe je door bij sollicitaties te werken met gedragsvragen en door referenties grondig te checken.
  • Maak werknemers duidelijk dat ze hun managers en collega’s verantwoordelijk mogen stellen voor onbetamelijk gedrag. Om werknemers dit aan te leren kun je trainingen organiseren over het geven en ontvangen van feedback of omgaan met culturele verschillen. Ook coachings over stress management en mindfulness behoren tot de mogelijkheden.
  • Goed leiderschap is cruciaal. Met respect behandeld worden is voor werknemers belangrijker dan erkenning, waardering, een inspirerende visie of zelfs kansen om te leren en te ontwikkelen, zegt het McKinsey-rapport. Wie respect krijgt, ervaart meer plezier, meer tevredenheid, meer engagement, de bereidheid om meer taken op zich te nemen, om langer bij de organisatie te blijven en om verandering te omarmen en op het getouw te zetten.
  • Alles draait om het gezond houden van de organisatie. Organisaties die de bedrijfswaarden negeren, geen goede rolmodellen hebben, geen zingeving voorzien of samenwerking niet serieus nemen, bieden een vruchtbare grond voor probleemgedrag. Als organisaties wel werken aan deze aspecten, zal een prettige en harmonieuze sfeer vanzelf volgen.

Lees het volledige artikel

(Bron: www.mckinsey.com)
Article

14.02.2017

Waarom Brussel investeert in artificiële intelligentie

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest maakt een groot bedrag vrij om het onderzoek naar artificiële intelligentie te steunen. Behalve voor domotica schept artificiële intelligentie nog een heleboel andere mogelijkheden voor ondernemingen.

'Why AI is the Future of Growth', een studie van Accenture, voorspelt dat de economische groei van een land tegen 2035 niet langer zal gemeten worden op basis van zijn kapitaal, maar wel op basis van zijn vooruitgang op het vlak van artificiële intelligentie (AI), een markt die voorlopig nog sterk wordt gedomineerd door Silicon Valley en Azië.

Eind september 2016 werd een samenwerking aangekondigd tussen verschillende Amerikaanse technologiereuzen (Amazon, Microsoft, Google, IBM, Facebook). Apple trad onlangs ook toe tot het samenwerkingsverband, dat als een soort ethische groep op vlak van kunstmatige intelligentie een kader wil definiëren en gemeenschappelijke best practices wil uitwerken "voor de mensen en de maatschappij”. Ook Frankrijk is overtuigd van het potentieel van AI voor bedrijven. Het investeringsfonds ISAI tracht overigens de krachten te bundelen via een uitwisselingsplatform dat de beweging moet versnellen: franceisai.com.

Hoe belangrijk is AI voor ondernemingen?

Kijk bijvoorbeeld naar chatbots, een oplossing voor klantenbinding die steeds meer bedrijven gebruiken. Chatbots, die eerst werden toegepast voor callcenters, gaan steeds natuurlijkere gesprekken aan via messagingapplicaties. Ze zijn in staat om aanvragen te behandelen (context, toon, prioriteit en inhoud) en evolueren nu naar een nieuwe vorm van intelligentie. Zo wordt gesproken over reasoning bots (redenerende robots), die cognitieve technologie gebruiken. Ze zijn ‘zelflerend’ geworden: naarmate de tijd verstrijkt en zij meer gesprekken voeren, worden ze vanzelf nauwkeuriger.

Brussel koploper in AI

Professor Tom Lenaerts van de Machine Learning Group van de Belgische ULB benadrukt dat Het academische onderzoek naar artificiële intelligentie is begonnen in Brussel. Hij werkt ook mee aan de nieuwe ambitie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op vlak van AI. Innoviris kondigde immers een investeringsprogramma van 4 miljoen EUR aan – codenaam: Team UP – voor ondernemingen en het hoger onderwijs. Het programma wil de ontwikkeling van oplossingen voor de analyse van beeldmateriaal, telegeneeskunde, virtual reality, maar ook robotica en financiële analyse ondersteunen.

Nieuwe, lokale spelers profiteren nu al van de vraag naar intelligente oplossingen om de klantenrelatie te onderhouden. De start-up ChatBot Plus, die in Brussel werd opgericht door Joachim Gillet (20 jaar), biedt nu al de mogelijkheid om klantendiensten te ontlasten dankzij het gebruik van bots op Facebook:

"Zo werken wij samen met een groep van schoonheidssalons. Hun bot maakt het mogelijk direct een afspraak te maken via Messenger, zonder dat een bijkomende toepassing nodig is. De bot begrijpt de natuurlijke taal en antwoordt, net zoals een callcenter, maar dan in de moderne wereld. Als het gesprek meer verduidelijking of bijzondere aandacht vereist, neemt een mens het over.”

Discover More

Contact
Close

Contact

Klachten

Zou u onderstaande vragen kunnen beantwoorden? Zo kunnen wij uw aanvraag sneller en op een meer geschikte manier behandelen. Alvast bedankt.

Is uw onderneming/organisatie klant bij BNP Paribas Fortis?

Mijn organisatie wordt bediend door een Relationship Manager:

Uw boodschap

Typ de code die in de afbeelding wordt getoond:

captcha
De Bank verwerkt uw persoonsgegevens overeenkomstig de Privacyverklaring van BNP Paribas Fortis NV.

Bedankt

Uw bericht is verzonden.

We antwoorden u zo snel mogelijk.

Terug naar de huidige pagina›
Top