Article

12.08.2020

'Cooling as a service': innovatie en efficiëntie

Een financiering om uw installaties conform te maken zonder een al te hoge factuur? Dat is de ambitie van deze formule. Een samenwerking tussen de bank en de installateur: elk hun expertise om u zo goed mogelijk verder te helpen!

U kent de context inmiddels al: nadat ze eerst werden opgeworpen als een alternatief voor CFK's en HCFK's, blijken HFK's (of F-gases in het Engels) nu toch slecht te zijn voor het milieu. Vooral dan de HFK's met een zeer hoog GWP: die zouden tot 23.000 keer schadelijker zijn dan koolstof. Zowel in Europa als internationaal werd dus een nieuwe regelgeving uitgewerkt om het gebruik van de meest vervuilende fluorgassen geleidelijk terug te dringen, voornamelijk in de koelindustrie (airco, verwarming, koelsystemen, koelinstallaties enz.). Het doel is dan ook klaar en duidelijk: onze planeet beschermen en de klimaatopwarming afzwakken. Ook uw duurzaamheidsplannen liggen wellicht al op tafel. Maar tot wie gaat u zich richten om u in dit avontuur bij te staan?

Twee onmisbare partners

De eerste is uiteraard uw koeltechnicus. Die kan immers nagaan of uw systemen conform zijn en de verplichte stappen ondernemen. Maar daarnaast hebt u er alle belang bij om ook even contact op te nemen met uw bankier. Hij zal u namelijk begeleiden bij de financiering van uw nieuwe installaties, bijvoorbeeld via alternatieve en innovatieve formules zoals 'cooling as a service'. Uw bank zal u dus – in overleg met de koelprofessional – een holistische aanpak kunnen voorstellen: een totaalproject waarbij zowel rekening wordt gehouden met de technische als met de juridische en financiële aspecten.

De functionaliteitseconomie toegepast op de koelsector

We hadden het er al eerder over toen het ging om de energie-efficiëntie van uw gebouwen. 'Cooling as a service' profileert zich als een ideale financieringsformule om uw koelinstallaties te vernieuwen. Het is dan ook geen toeval dat dit type businessmodel ook in andere activiteiten zijn sporen al heeft verdiend. Het principe is gebaseerd op de functionaliteitseconomie: een strategische innovatie waarbij geïntegreerde oplossingen worden aangeboden in plaats van de verkoop van een goed of dienst. Gebruiken dus in plaats van bezitten! Die formule past bovendien perfect in het perspectief van duurzame ontwikkeling en de vermindering van de negatieve effecten op het milieu en de maatschappij.

Hoe werkt 'cooling as a service' precies?

Concreet hoeft u geen grote middelen vrij te maken, want u betaalt enkel voor het gebruik van de installaties. Met andere woorden, u 'investeert' in een dienstencontract voor energieprestaties in plaats van in infrastructuur. Die infrastructuur wordt immers aangekocht door een derde: uw bank. Een nieuw paradigma dus waarbij wordt overgeschakeld van het passieve bezit van activa naar doeltreffend gebruik. Een vorm van 'co-creatie', zeg maar, die wordt mogelijk gemaakt dankzij de medewerking van een derde speler: uw professionele installateur. Die installateur engageert zich om een bepaald niveau van energie-efficiëntie te garanderen en staat ook in voor het onderhoud van de installaties. Maar wat zijn dan de voordelen? Dat zijn er heel wat! Niet alleen voor de planeet en voor uw bedrijf (op verschillende vlakken), maar ook voor uw partner-installateur. Win-win-win dus!

De voordelen op een rijtje

 • Voor de planeet

  Het gebruik van milieuvriendelijke installaties, waarbij minder vervuilende fluorgassen (HFK's) of alternatieven worden gebruikt, is een onmiskenbare troef in de strijd tegen de klimaatopwarming. Gezien de gemeenschappelijke belangen van alle betrokken partijen, zal de kwaliteit en het prestatievermogen van de uitrustingen bovendien nog verder toenemen.

 • Voor uw bedrijf

  Uw bedrijf beschikt voortaan over installaties en technieken die voldoen aan de geldende normen. Temeer omdat uw installateur zal worden aangemoedigd om de best mogelijke installaties aan te bieden: hij staat immers zelf in voor het onderhoud. Ook daar hoeft u al niet meer aan te denken!

  En op financieel vlak? U behoudt uw budget en u kunt uw geld gebruiken voor andere investeringen met toegevoegde waarde. Met dit financieringsmodel kunt u ook uw uitgaven (gekoppeld aan de installaties) in de gaten houden. Denk bijvoorbeeld aan de operationele kosten. Een interessant fiscaal voordeel ...

  Tot slot zullen ook uw partners en klanten uw duurzame engagement weten te appreciëren. Uw inspanningen worden immers duidelijk zichtbaar via de GWP-index van uw installaties.

 • Voor de partner-installateur

  Aangezien de bank het risicobeheer voor haar rekening neemt, staan de installaties ook niet meer op de balans van de koelprofessional. Bovendien profiteert ook hij van de besparingen van het project, omdat er een engagement wordt afgesloten op lange termijn. Dat is immers niet noodzakelijk het geval in een klassieke situatie.

Een opkomende markt ... mét de nodige uitdagingen!

Dit nieuwe businessmodel is nog niet gebruikelijk. En terecht, want het vergt niet alleen creativiteit maar ook engagement en samenwerking om tot een echte holistische aanpak te komen: zowel technisch als financieel en contractueel. Dat laatste punt is een van de essentiële elementen van de formule. Het is dan ook een hele uitdaging om duidelijk de verantwoordelijkheden en plichten van elke partij te definiëren én om de contractueel vastgelegde prestaties expliciet te identificeren. Allemaal parameters die transparant moeten zijn voor iedereen. Die challenge duwt de bank in een belangrijke rol ... Uw bank doet dan ook wat ze het best kan: risico's beheren. Bovendien haalt ze ook een grote last van de schouders van de installateur, zodat hij zich kan concentreren op zijn corebusiness: de technische expertise. Een onmisbare complementariteit voor hoge prestaties ... speciaal voor u!

Onze experts van het Sustainable Business Competence Centre
begeleiden u bij uw duurzame transitie.
Neem zeker contact met hen op!

Het regelgevende kader is de voorbije decennia voortdurend veranderd ... De volgende stap? De geleidelijke verdwijning van vervuilende fluorgassen (HFK's) in koelsystemen.

De wereld van de fluorgassen kent een ware revolutie ... Wees gerust, de technische uitleg zullen we u besparen, maar we hebben het hier voornamelijk over de meest vervuilende fluorkoolwaterstoffen (afgekort HFK's of F-gases in het Engels). Die gassen zijn aanwezig in de meeste koelinstallaties en extreem schadelijk voor het milieu. Om die reden worden ze vandaag opgespoord en op die manier zullen ze ook geleidelijk verdwijnen. Er komt dus een golf van nieuwe regelgevingen op ons af die een aanzienlijke impact zal hebben op de meeste sectoren en bedrijven, zélfs de bedrijven die denken dat deze regels niet voor hen zullen gelden. De wetgevende agenda werd al opgestart in Europa en wereldwijd. De planning verloopt in fases en is gespreid in de tijd ... maar de deadlines komen dichterbij! Een revolutie die we dus maar beter kunnen voorbereiden in plaats van ze te ondergaan. Om de huidige uitdagingen beter te begrijpen, blikken we dan ook even terug in de tijd ...

Het 'gat' in de ozonlaag

In de eerste helft van de negentiende eeuw werd er voornamelijk met natuurlijke gassen gekoeld, zoals butaan, propaan, ammoniak en CO2. Na de Tweede Wereldoorlog doken echter de eerste chemische alternatieven op: de chloorfluorkoolwaterstoffen (CFK's) en later ook de hydrochloorfluorkoolwaterstoffen (HCFK's). Dankzij hun interessante eigenschappen (onontvlambaar, stabiel, inert en niet duur) werden zij de norm in de meeste industriële sectoren (koeling, industriële reiniging, stuwmechanismen, isolatieschuim enz.). In de jaren 80 ontdekten wetenschappers echter de negatieve impact van CFK's op de ozonlaag. Het resultaat? In 1987 werd een multilaterale milieuovereenkomst ondertekend: het Montrealprotocol. Dat protocol bekrachtigde het engagement van de staten om CFK's geleidelijk (vóór de jaren 2000) te verbieden, met de bedoeling de verzwakking van de ozonlaag een halt toe te roepen. Enkele jaren later, meer bepaald in 1992, werden de HCFK's met de vinger gewezen. Ook die gassen (waaronder R-22, dat toen zeer veel werd gebruikt in airco's) begonnen vanaf de jaren 2000 stilaan te verdwijnen.

Van CFK's naar HFK's: het probleem verschoven

De verdwijning van de CFK's – onder meer van freon-11 dat zeer vaak werd gebruikt in de koelindustrie – en vervolgens van de HCFK's leidde tot het massale gebruik van HFK's (of F-gases in het Engels). Deze fluorgassen van synthetische oorsprong (samengesteld uit atomen van koolstof, fluor en waterstof) leken toen het ideale alternatief ... Hun technische eigenschappen leken zeer sterk op die van CFK's, maar dan met een veel betere energie-efficiëntie. Bovendien leken ze een stuk vriendelijker voor de ozonlaag. Maar wat was dan het probleem? Op dat moment wist men nog niet dat deze fluorgassen zeer sterke broeikasgassen zijn en dus voor een groot stuk verantwoordelijk zijn voor de klimaatopwarming. HFK's zouden immers tot 23.000 keer vervuilender zijn dan CO2. HFK's waren dus geen oplossing meer maar een probleem en kregen hetzelfde lot toebedeeld. Er kwam dus een nieuwe golf van verbodsregels op gang om het gebruik van deze fluorgassen terug te dringen. Gevolg? Het geleidelijke einde van de meest vervuilende HFK's ...

Van Montreal tot Kigali via Kyoto

De eerste bewustwording werd concreet vastgelegd in de teksten van het Kyotoprotocol, dat werd goedgekeurd op 11 december 1997. Dat akkoord identificeerde HFK's als broeikasgassen en legde een doelstelling vast: de volledige uitstoot met minstens 5% terugdringen tussen 2008 en 2012 (ten opzichte van het niveau van 1999). Die ambitie werd evenwel naar beneden toe bijgesteld in 2012 ... Het internationale Kigali-akkoord (van oktober 2016) zorgde evenwel voor een aanpassing na maar liefst zeven jaar onderhandelen. Dat akkoord werd ondertekend door 69 landen, waaronder ook België, en bevat onder meer de volgende punten:

 • een agenda in fases voor de stopzetting van het gebruik van deze fluorgassen;
 • een 'soepeler' regime voor de ontwikkelingslanden;
 • de mogelijkheid om de partijen een sanctie op te leggen indien zij hun engagement niet nakomen.

Het geleidelijke einde van de meest vervuilende HFK's ...

De afbouw van het gebruik van fluorgassen heeft dus betrekking op verschillende landengroepen en is opgedeeld in verschillende deadlines:

 • De ontwikkelde landen engageerden zich om hun verbruik met 10% terug te dringen vóór 2019 (ten opzichte van de niveaus van 2011-2013). De volgende grote stap is in 2025: tegen dan zal het gebruik van HFK's met 45% worden teruggedrongen. En tegen 2036 spreekt men zelfs van een daling met 85%.
 • De ontwikkelingslanden – waaronder de grootste HFK-producent ter wereld (China) en de landen van Afrika en Zuid-Amerika – starten hun transitie pas in 2024, met een daling van 80% voor ogen tegen 2045.
 • Een derde landengroep bestaat uit India, Pakistan, Iran, Irak en de Golfstaten, allemaal grote airco-verbruikers. Hun planning gaat van start in 2028 en beoogt een globale daling van 85% tegen 2047.

De EU volgt en mikt op 2030

De Europese Unie voert een hevige strijd tegen de opwarming van de aarde en beschouwt de verdwijning van de HFK's dan ook als een absolute prioriteit. Een Europese richtlijn legde al een geleidelijk verbod (tussen 2011 en 2017) op van bepaalde fluorgassen in de nieuwe aircosystemen van auto's. Die wens werd nogmaals versterkt in 2015 in een nieuwe tekst: die voorziet in 2030 in een daling met 79% van de HFK-tonnages die op de Europese markt worden gebracht (vergeleken met 2015). Tot zover de globale verplichtingen dus ... De regelgevende teksten zijn uiteraard een stuk gedetailleerder en bepaalde veelvoorkomende HFK's worden zelfs dit jaar al of vanaf 2022 verboden. Reden te meer dus om u zo snel mogelijk in deze materie te verdiepen!

Onze experts van het Sustainable Business Competence Centre
begeleiden u bij uw duurzame transitie.
Neem zeker contact met hen op!
Article

09.08.2020

Fluorgassen: tot 23.000 keer vervuilender dan CO2

Koolstofdioxide wordt vaak met de vinger gewezen als een van de grote verantwoordelijken voor de klimaatopwarming. Toch zijn er ook andere gassen die veel worden gebruikt en erg schadelijk zijn voor onze planeet: HFK's!

Sinds de jaren negentig werden CFK's en HCFK’s geleidelijk vervangen door HFK's* (of F-gases in het Engels). Dat gebeurde in tal van sectoren, met als koploper de koelindustrie omdat deze gassen essentieel zijn in koelprocessen. Deze fluorgassen van synthetische oorsprong zijn samengesteld uit atomen van koolstof, fluor en waterstof en waren zo populair omdat ze een aantal zeer interessante eigenschappen hebben. Zo hebben ze een hogere energie-efficiëntie dan CFK's, zijn ze gematigd ontvlambaar, weinig giftig enz. Allemaal troeven die HFK's onmisbaar hebben gemaakt in tal van industriële toepasingen. In tegenstelling tot CFK's vormden HFK's geen rechtstreeks gevaar voor de ozonlaag. Uiteraard hebben ook deze gassen een keerzijde: hun impact op de planeet is immers verre van neutraal. Reden te meer waarom ook zij vandaag onder vuur liggen.

HFK's met een hoog GWP in het vizier

Het verbod op fluorkoolwaterstoffen krijgt concreet vorm in een geleidelijke verdwijning van de meest vervuilende versies. En terecht, want er bestaan heel wat soorten HFK's. Elke soort heeft zijn eigen kenmerken en toepassingen, en ook een andere impact op onze planeet. Die verschillen komen tot uiting in een algemene index: het aardopwarmingsvermogen of GWP (global warming potential). Aan de hand van deze index kan de invloed van deze broeikasgassen op het klimaatsysteem worden gemeten, rekening houdend met hun stralingseigenschappen en levensduur. Dit meetinstrument is zo opgebouwd dat het het opwarmingsvermogen van HFK's vergelijkt met een kilogram CO2, doorgaans op een schaal van 100 jaar. Het zijn dus vooral de HFK's met een hoog GWP die onder vuur liggen en dus moeten verdwijnen. Maar wat betekent dat nu in de praktijk?

Extreem vervuilend

Naast de problematiek rond het einde van de levensduur van koelsystemen, zijn gaslekken een van de grootste klimaatuitdagingen als het gaat om HFK's. Neem nu bijvoorbeeld een circuit met 100 kg van een veelvoorkomende HFK. Als die installatie elk jaar 5% fluorgassen laat ontsnappen, komen we aan een uitstoot van 5 kg HFK in de atmosfeer ... Dat klinkt inderdaad nogal abstract. Precies om die reden is de GWP-index zo interessant: deze index neemt koolstof immers als ijkpunt. En terecht, want de huidige HFK's hebben een GWP dat kan variëren van 4.000 tot maar liefst 23.000. Met andere woorden? Het schadelijke potentieel van een HFK kan tot 23.000 keer hoger zijn dan dat van CO2. We keren even terug naar ons voorbeeld: als het GWP van fluorgas 10.000 bedraagt, dan zou een jaarlijks lek van 5 kg overeenstemmen met 50 ton koolstofdioxide die vrijkomt in de lucht ... het equivalent van een wagen die bijna vijf keer rond de aarde rijdt! Voor CO2 bestaan er bovendien oplossingen voor compensatie of captatie en die zijn er voor fluorgassen niet.

Revolutie aan de gang

Door HFK's geleidelijk minder te gebruiken, zouden we "tegen 2050 tot 90 miljard ton CO2-equivalenten kunnen vermijden", aldus de cijfers van het Institute for Governance and Sustainable Development. Dat zou betekenen dat onze aarde 0,1 graad minder opwarmt in 2050 en 0,5 in 2100. Voor die algemene inspanning kijken we echter niet alleen naar de fabrikanten van airco- of koelinstallaties. Alle sectoren moeten hun steentje bijdragen en de deadlines die door de regelgeving worden bepaald, komen steeds dichterbij. Zonder een actieplan op korte termijn, komt u misschien wel met uw rug tegen de muur te staan. En de druk zal niet alleen uit wetgevende hoek komen ... Investeerders, banken, consumenten, klanten en leveranciers schenken steeds meer aandacht aan milieukwesties. Bedrijven die blijven vervuilen zonder de nodige maatregelen te nemen, zullen op termijn heel wat commerciële en financiële deuren voor hun neus zien dichtgaan. Wacht dus niet langer en schik u naar de normen, want er zijn vandaag wel degelijk alternatieven op de markt!

De alternatieven voor HFK's

 1. Terugkeer naar natuurlijke koelstoffen: een van de mogelijkheden is het gebruik van propaan, koolstofdioxide of methylpropaan. Deze gassen vinden we terug in de natuur. De hoeveelheden die in koelsystemen worden gebruikt, hebben een verwaarloosbare impact op onze planeet. Ze hebben echter ook hun gebreken en zijn niet geschikt voor alle toepassingen. Om die reden beginnen de grote gasspelers nieuwe formules aan te reiken.
 2. Een nieuwe generatie HFK's: deze nieuwe HFK's zijn uiteraard een stuk 'milieuvriendelijker' en hebben een lagere GWP-index. Zo kan de vervuilende factor van dergelijke HFK's dalen van 4.000 naar 775. Of dat beter is? Absoluut, zolang de wetgeving deze HFK's toelaat natuurlijk. Want wie weet worden ook deze varianten in de toekomst verboden … Deze nieuwe generatie is dus geen optimale oplossing op lange termijn. Wanneer uw installaties aan vervanging toe zijn, kunt u dus maar beter meteen kiezen voor milieuvriendelijkere mogelijkheden om het risico op een verbod in de toekomst te vermijden.
 3. Andere chemische alternatieven: hydrofluoroolefines of HFO's worden bijvoorbeeld al gebruikt in de auto-industrie. Hun grootste troef is hun zeer lage GWP van 2 tot 8. Daardoor zijn HFO's duidelijk een stuk minder vervuilend in geval van lekken. Bovendien zijn HFO's weinig ontvlambaar, vrij performant en niet al te duur.

 

*Het kan gaan om fluorkoolwaterstoffen, perfluorcarbon (PFC), zwavelhexafluoride (SF6) of stikstoftrifluoride (NF3).

Onze experts van het Sustainable Business Competence Centre
begeleiden u bij uw duurzame transitie.
Neem zeker contact met hen op!
Article

10.08.2020

Verbod op HFK's: voor iedereen!

Fluorgassen zijn alomtegenwoordig in de koelindustrie. Maar dat betekent niet dat de nieuwe regels alleen maar gelden voor 'koelprofessionals'. Wat betekenen die regels voor uw installaties?

In tegenstelling tot wat u zou kunnen denken, krijgen zo goed als alle sectoren van dichtbij of veraf te maken met fluorgassen (of F-gases in het Engels). En dan hebben we het niet alleen over installateurs. De evolutie in de regelgeving rond HFK's heeft dus een grote impact op heel wat bedrijven. En net als heel vaak, geldt ook hier hetzelfde advies: wacht niet tot de laatste minuut om uw bedrijf aan te passen aan de nieuwe normen, want dan zou het weleens fout kunnen aflopen.

Fluorgassen zijn overal

HFK's zijn niet alleen dagelijkse kost voor 'koelprofessionals'. Deze gassen komen voor in tal van systemen en installaties: van airco tot koeling, en van diepvriessystemen tot koelaggregaten en warmtepompen.

 • Is uw bedrijf actief in de glassector? De warmtebehandeling is een van de essentiële stappen bij de productie van glas. Maar ook de koeling speelt een belangrijke rol.
 • In de voedingsmiddelenindustrie? De koudeketen is cruciaal om voedingswaren voortdurend gekoeld of bevroren te houden op een bepaalde temperatuur. Het doorbreken van de koudeketen kan veel schade en grote risico's veroorzaken.
 • Ook in de farmaceutische sector speelt de koudeketen een doorslaggevende rol.
 • Ook de bouwsector ontsnapt niet. Zeker niet op het moment dat de bouwheer moet kiezen welke technieken hij zal installeren (airco, ventilatie, verwarming enz.). Bovendien leggen de normen inzake energie-efficiëntie de bouwsector nieuwe verplichtingen op.
 • Nog meer sectoren? Jawel, denk maar aan grootwarenhuizen, biotechbedrijven of transportbedrijven.
 • En dan is er ook nog de IT-sector die zijn datacenters koel moet houden ... 

Het afscheid van HFK's is begonnen ...

U hebt het goed begrepen: de geleidelijke verdwijning van HFK's treft heel wat sectoren en bedrijven, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks. Misschien is uw bedrijf daar ook bij? De phase out van deze fluorgassen is dan ook aan de gang: u kunt er niet meer aan ontsnappen. Maar wat is nu het belangrijkste doel? Tegen 2030 wil men een daling met 79% van de HFK-tonnages die op de Europese markt worden gebracht, alsook een daling met 85% van het gebruik van de meest vervuilende soorten tegen 2036. In de praktijk zien we echter nu al dat heel wat HFK's worden gebannen in verwarmingsinstallaties, ventilatie, airco en koeling (HVAC). Het gaat dus niet meer om een uitdaging voor morgen ... maar voor vandaag! Een overzicht van de deadlines:

 • HFK's met een GWP van meer dan 2.500 zijn nu al verboden.
 • Vanaf 2022 mogen alleen nog fluorgassen met een GWP onder 150 worden gebruikt in centrale koelsystemen voor commercieel gebruik (met een vermogen boven of gelijk aan 40 kW).
 • In 2030 zullen alle HFK's met een GWP boven 150 verboden worden. 

En morgen? Dan is het misschien al te laat ...

Wat als u HFK's vandaag nog niet ernstig neemt? Dan zijn dit de gevolgen voor uw bedrijf.

 1. De voornaamste impact? Prijsstijgingen

  Door de geleidelijke verdwijning van HFK's zal er een toenemend tekort zijn aan de fluorgassen die momenteel worden gebruikt in verschillende soorten installaties. Met een prijsstijging als logisch gevolg. Het onderhoud en de bevoorrading zullen dus een stuk duurder zijn voor bedrijven die blijven hangen in de oude standaarden.

 2. Er zullen sancties volgen

  De controles en vereisten op het vlak van monitoring zullen toenemen om de regelgeving te kunnen handhaven. Het zal u dan ook niet verbazen dat bedrijven waarvan de installaties niet conform zijn, hoge boetes zullen moeten betalen. Resultaat? Alle bedrijven die deze aanpassingen hebben uitgesteld tot de laatste minuut, zullen op hetzelfde moment nieuwe installaties nodig hebben. En dat brengt ons bij het derde gevolg ...

 3. Een logische maar voorspelbare stormloop
  De vraag naar installaties die aan de normen voldoen, zal logischerwijs stijgen naarmate de deadlines naderen. In België is er echter al een groot tekort aan arbeidskrachten in de koelsector. Bovendien kunnen vandaag nog niet alle koeltechnici op de markt even goed overweg met deze gassen 'van de toekomst'. Bent u dus van plan om pas in 2025 een afspraak te maken voor een audit of de vervanging van uw installaties? Dan zult u maanden moeten wachten! En dan zit u natuurlijk weer met de prijsstijgingen en de sancties ...

Klaar dus om uw koelsystemen vandaag al aan te pakken?

Onze experts van het Sustainable Business Competence Centre
begeleiden u bij uw duurzame transitie.
Neem zeker contact met hen op!
Article

11.08.2020

Uw technische installaties vandaag al aanpassen? Dat is win-win-win!

Van sommige zeer vervuilende fluorgassen zijn de dagen geteld. Voldoen uw koel- of aircosystemen al aan de normen? Kijk ze vandaag na en doe er iets aan voor het te laat is ...

De deadlines van de nieuwe regels om bepaalde HFK's te doen verdwijnen, komen steeds dichterbij. En de inzet? Die wordt alleen maar groter. Het gaat meer bepaald om zeer vervuilende fluorgassen die vaak worden gebruikt in de koelindustrie. Een uitdaging van formaat, die naast veel voordelen ook een aantal risico's inhoudt. Een uitdaging die bovendien heel veel sectoren en bedrijven zal treffen: niet alleen de professionals uit de koelindustrie maar ook de voedingssector, de farmaceutische sector, de transportsector en zelfs de IT-sector. En die van u? Hoe dan ook, u staat voor een groot transformatieproject om uw installaties en technieken conform te maken. En daar begint u maar beter zo snel mogelijk aan. Met andere woorden, wacht niet tot de laatste minuut, zodat u niet voor een voldongen feit komt te staan. De eerste beperkingen zijn immers al in zicht. De bedoeling voor de bedrijven is dan ook heel duidelijk: hun installaties moeten voldoen aan de nieuwe normen om te kunnen anticiperen op prijsstijgingen en het tekort aan arbeidskrachten of om sancties te vermijden. Bovendien zetten ze op die manier een stap richting duurzame transitie en energie-efficiëntie. Bent u er klaar voor?

De stok ...

"Laten we beginnen met het minst aangename: bedrijven die niet in orde zijn, zullen een stevige boete krijgen", vertelt Erik Vanberg, Sustainable Business Developer in het Sustainable Business Competence Centre (SBCC) van BNP Paribas Fortis. "Maar dat is niet alles. Als ze hun infrastructuur niet aanpassen, zullen die bedrijven ook een pak meer onderhoudskosten moeten betalen. De prijs van niet-conforme HFK's zal immers stijgen en de onderhoudskosten van oudere installaties zullen diezelfde trend volgen." Een financieel nadeel dus, niet alleen voor de bedrijven die niets ondernomen hebben, maar ook voor de bedrijven die te laat in actie schieten. De naderende deadlines zullen namelijk voor een bottleneck zorgen bij de gespecialiseerde professionals. Het juiste moment om de balans op te maken en aan de slag te gaan? Dat is nu al!

... en de wortel!

De aanpassing van uw installaties biedt bovendien een aantal niet te verwaarlozen voordelen.

 • Een concreet duurzaam engagement

  "Tal van grote bedrijven willen tegen 2050 koolstofneutraal zijn", herinnert de expert van het SBCC ons. "Die trend en ambitie moeten absoluut worden vertaald in concrete acties. Bovendien moeten beursgenoteerde bedrijven verplicht een niet-financiële reporting voorleggen: daarin staan al hun inspanningen op het vlak van duurzaamheid, energie-efficiëntie, uitstoot van broeikasgassen enz." Die inspanningen voor onze planeet worden beslist met argusogen bekeken door alle betrokken partijen: consumenten, klanten, partners, investeerders én uw bank. Daarom zijn overtuigende resultaten zo belangrijk. "Actie ondernemen voor uw koelinstallaties en fluorgassen is een quick win", vertelt Erik Vanberg. "De GWP-index is voor bedrijven immers een doeltreffend hulpmiddel om hun engagement duidelijk te laten zien." Ter herinnering: het GWP (of Global Warming Potential) is een index om het klimaatopwarmingsvermogen van een gas te meten ten opzichte van koolstof.

 • Beperkte financiële impact voor uw bedrijf

  We legden het u eerder al uit: immobilisme kan u duur komen te staan. Maar hoe financiert u zo'n project om uw installaties aan te passen? "Bedrijven die zich in het avontuur willen storten en voor nieuwe installaties conform de normen willen gaan, stellen zich noodzakelijkerwijs die vraag", vertelt Erik Vanberg. "In werkelijkheid heeft die aanpassing echter geen impact op hun globale factuur! Nog niet overtuigd? Bekijk het project dan eens in zijn geheel, vanuit de TCO of total cost of ownership." Dat betekent dat u rekening houdt met alle rechtstreekse en onrechtstreekse kosten die worden gegenereerd door het bezit en het gebruik van de installatie, waarbij het onderhoud een belangrijke rol speelt.

  Die 'financiële neutraliteit' wordt onder meer mogelijk gemaakt dankzij innovatieve financieringsoplossingen die gebaseerd zijn op de principes van de functionaliteitseconomie. Het doel? Ervoor zorgen dat u uw installaties conform kunt maken zonder dat u aan uw geld moet komen. "Niet-conforme installaties zullen steeds duurder en uiteindelijk zelfs verboden worden. Via een alternatieve financieringsvorm zoals 'cooling as a service' kan het bedrijf die enveloppe nu al efficiënter toewijzen ... zonder dat de globale factuur stijgt! Hoe precies? Dankzij nieuwe, aangepaste installaties en een contract dat een bepaald niveau van energieprestaties garandeert. De inspanning wordt dus gecompenseerd door de verschillende besparingen, alsook door de naleving van de normen en een betere risicobeheersing." Een formule die zeker en vast loont op de lange termijn ...

Uw eerste stappen?

U hebt het goed begrepen: vandaag starten, is de boodschap. Zeker omdat er vandaag al alternatieven op de markt zijn die u perfect kunt toepassen. "In de decarbonisatiestrategie is de koelsector een van de eerste waar we actie kunnen ondernemen", legt de expert van het SBCC uit. "Net als ledverlichting, de installatie van hoogrendementsketels of de betere isolatie van gebouwen.” Maar wat moet u nu concreet doen om uw koelsystemen aan te passen? "In de eerste plaats zijn er een aantal verplichte elementen die u niet uit het oog mag verliezen. Dat is al een uitstekend begin."

 1. Koop geen nieuwe installaties aan die niet voldoen aan de huidige en toekomstige normen.
 2. Zorg voor doeltreffende lekdetectiesystemen, zodat u de uitstoot van HFK's in de lucht kunt verhinderen.
 3. Laat een volledige audit van uw installaties uitvoeren (energieprestaties, gebruikte HFK's, onderhoud enz.).
 4. Houd een register bij voor al uw installaties.

Zodra u deze eerste stappen hebt gezet, kunt u de overstap maken naar infrastructuren met weinig impact op het milieu. Onthoud steeds dat die overgang een stuk vlotter zal verlopen als u zich goed laat omringen: uw installateur én uw bankier zijn daarbij onmisbare partners!

Onze experten van het Sustainable Business Competence Centre
begeleiden u tijdens uw duurzame transitie.
Aarzel niet om hen te contacteren!

Discover More

Contact
Close

Contact

Zou u onderstaande vragen kunnen beantwoorden? Zo kunnen wij uw aanvraag sneller en op een meer geschikte manier behandelen. Alvast bedankt.

U bent zelfstandige, oefent een vrij beroep uit, start of leidt een kleinere, lokale onderneming? Ga dan naar onze website voor professionelen.

U bent particulier? Ga dan naar onze website voor particulieren.

Is uw onderneming/organisatie klant bij BNP Paribas Fortis?

Mijn organisatie wordt bediend door een Relationship Manager:

Uw boodschap

Typ de code die in de afbeelding wordt getoond:

captcha
Check
De Bank verwerkt uw persoonsgegevens overeenkomstig de Privacyverklaring van BNP Paribas Fortis NV.

Bedankt

Uw bericht is verzonden.

We antwoorden u zo snel mogelijk.

Terug naar de huidige pagina›
Top